Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Tlmače
 
 

Hlavný kontrolór mesta

Ing. Štefan Jurák

Úradné hodiny: 

Streda
7,30 - 11,30             12,00 - 15,30
Štvrtok
7,30 - 11,30             12,00 - 15,00

Adresa: 

Mestský úrad Tlmače
Nám. odborárov č.10
935 21 Tlmače

Kontakt:

tel.:   0905860815
e-mail:   stefan.jurak@mestotlmace.sk
             hlavny.kontrolor@mestotlmace.sk

Hlavný kontrolór mesta vykonáva:

 • kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta,
 • kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta,
 • kontrolu vybavovania sťažností a petícií, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta,
 • kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva,
 • kontrolu dodržiavania interných predpisov mesta,
 • kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi (napr. zákon 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov),
 • je povinná vykonať kontrolu, ak ju o to požiada mestské zastupiteľstvo.

Vypracúva

 • odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného účtu mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve.

Predkladá

 • mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti,
 • raz ročne správu o kontrolnej činnosti,
 • správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí.

Spolupracuje

 • so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov EÚ.

Vybavuje

 • sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon (152/1988 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov).

Plní

 • ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

Zúčastňuje sa

 • Na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a na zasadnutiach mestskej rady s hlasom poradným, môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených mestským zastupiteľstvom.

Kontrolnej činnosti podlieha

 • Mestský úrad
 • Materská škola, Námestie odborárov, rozpočtová organizácia
 • Školská jedáleň pri MŠ, Námestie odborárov, rozpočtová organizácia
 • Materská škola, Nová ul., rozpočtová organizácia
 • Školská jedáleň pri MŠ, Nová ul., rozpočtová organizácia
 • Základná škola, rozpočtová organizácia
 • Školská jedáleň pri ZŠ, rozpočtová organizácia
 • Základná umelecká škola, rozpočtová organizácia
 • Mestské kultúrne stredisko Tlmače, príspevková organizácia
 • Technické služby Tlmače, s.r.o.,
 • BYTREAL Tlmače, s.r.o.
 • Osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu (napr. zákon 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon 523/2004 Z. Z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov) v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

 


English version
Úvodná stránka