Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Tlmače
 
 

Matričný úrad

Matrikárka:    Mgr. Stanislava Lehocká

 • evidencia narodení, manželstiev a úmrtí,
 • zápisy do matričných kníh,
 • vyhotovovanie osvedčení o právnej spôsobilosti,
 • zmeny mena a priezviska,
 • oznamovacia povinnosť o matričných udalostiach,
 • osvedčenie listín a podpisov.

 

Kontakt:       Mestský úrad Tlmače, Námestie odborárov 10, 935 21 Tlmače
                       Tel.č.: 036/634 2198
                       E-mail: matrika@mestotlmace.sk
                                   stanislava.lehocka@mestotlmace.sk

    

Doklady potrebné k uzavretiu manželstva

Slovenský občan:

 •  rodný list
 • občiansky preukaz
 •  rozvedená/ý – právoplatný rozsudok o rozvode
 •  vdovec/vdova – úmrtný list alebo právoplatné rozhodnutie o vyhlásení za mŕtveho

Cudzinec:
(najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva predloží)

 • rodný list
 •  doklad o právnej spôsobilosti k uzavretiu manželstva (doklad o tom, že cudzinec je podľa zákonov svojho štátu spôsobilý uzavrieť manželstvo s ...)
 • doklad o štátnom občianstve
 • doklad o trvalom pobyte
 • potvrdenie o osobnom stave (slobodný, rozvedený, vdovec)
 • doklad, ktorým preukáže svoju totožnosť
 • rozvedený – právoplatný rozsudok o rozvode
 • vdovec/vdova – úmrtný list

Doklad vydaný cudzím štátom, aby platil na území SR:

 • ku dňu uzavretia manželstva nesmie byť starší ako 6 mesiacov (ak je v doklade stanovená kratšia doba platnosti, platí kratšia)
 •  originál dokladu, ktorý vydal cudzozemský úrad musí mať vyššie overenie úradu (úradníka), ktorý doklad vydal – APOSTILLE (ak s týmto štátom nemá SR Zmluvu o právnej pomoci)
 • doklad zo štátov, ktoré nepodpísali Haagsky dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia musí byť superlegalizovaný – potvrdený Ministerstvom zahraničných vecí daného štátu a následne Veľvyslanectvom SR v danom štáte
 • preklad dokladu (originálu) do slovenského jazyka – slovenským súdnym prekladateľom
   

Osobitná matrika

Narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie štátnych občanov SR, ktoré nastali na:

 • území cudzieho štátu,
 • zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte,
 • lodi alebo v lietadle mimo územia SR,
 • území nepatriacom žiadnemu štátu,

sa zapisujú do osobitnej matriky.

Zápis podľa predchádzajúceho odseku sa vykoná na základe oznámenia. K oznámeniu musia byť priložené doklady potrebné na vykonanie zápisu v osobitnej matrike. Oznámenie možno urobiť na:

 • zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v cudzom štáte,
 • matričnom úrade, v ktorého územnom obvode má občan trvalý pobyt,
 • matričnom úrade, v ktorého územnom obvode mal občan posledný trvalý pobyt, alebo
 • ktoromkoľvek matričnom úrade, ak občan nemal na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

Zápis sa vykoná na základe rodného listu, sobášneho listu alebo úmrtného listu vydaného cudzím štátom, dokladu o štátnom občianstve SR, zápisu o narodení, uzavretí manželstva alebo úmrtí spísaného zastupiteľským úradom alebo matričným úradom, alebo na základe inej listiny, alebo iného obdobného dôkazu matričnej udalosti. Týmto spôsobom nemožno nahradiť právoplatné rozhodnutie súdu o vyhlásení za mŕtveho.

Zápis do osobitnej matriky sa vykonáva najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia oznámenia. V odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o tri mesiace. O predĺžení lehoty a dôvodoch jej predĺženia sa žiadateľ o zápis do osobitnej matriky písomne upovedomí.

Osobitnú matriku vedie Ministerstvo vnútra SR.
 


 


English version
Úvodná stránka