Voľné pracovné miesto na pozíciu samostatný odborný referent pre ekonomiku, rozpočet a výkazníctvo

Výberové konanie- ilustračné foto

Mesto Tlmače hľadá zamestnanca/ zamestnankyňu na trvalý pracovný pomer

Voľné pracovné miesto na pozíciu

 samostatný odborný referent pre ekonomiku, rozpočet a výkazníctvo


Mesto Tlmače v súlade s ustanovením § 6ods. 1 zákona č. 552/2003 Z.z.
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Tlmačoch na pozíciu:


samostatný odborný referent pre ekonomiku, rozpočet a výkazníctvo

 

na trvalý pracovný pomer, s nástupom od 01.09.2024

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

Stredoškolské vzdelanie ekonomického zamerania – rozpočet a účtovníctvo, vysokoškolské vzdelanie I. stupňa, vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

znalosť zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, zákona č. 523/2004Z.z. o rozpočtových  pravidlách  verejnej  správy  a  o  zmene  a  doplnení niektorých zákonov, zákona   č. 583/2004 Z.z.   o   rozpočtových   pravidlách   územnej   samosprávy  a  o  zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonov č. 305/2013 a 211/2019 Z. z. o e-Governmente a súvisiacej elektronizácii, prax vo verejnej správe vítaná, znalosť práce s PC (internet, MS Office, MS Outlook)

 

Rámcová náplň práce

 

Na úseku ekonomiky, rozpočtu a výkazníctva:

 • Komplexná koordinácia činností a kontrola práce ekonomického referátu,
 • navrhovanie a aktívne napĺňanie stratégie mesta v súvislosti s plnením úloh v oblasti účtovníctva, rozpočtovníctva a výstupov účtovníctva,
 • príprava odborne spracovaných materiálov pre zasadnutia a rokovania v orgánoch mesta, vrátane vypracovávania návrhov všeobecne záväzných nariadení mesta,
 • príprava komplexného návrhu programového rozpočtu mesta vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií v oblasti školstva a sociálnych služieb, spracovanie záverečného účtu, úprav rozpočtu, monitorovacích správ rozpočtu a sledovanie čerpania rozpočtu na mesačnej báze,
 • kontrola správnosti vykazovania účtovných výstupov záverečného účtu v nadväznosti na výrok audítora a jeho  o prerokovanie a schválenie  v mestskom zastupiteľstve,
 • spolupráca s audítorom v oblasti správnosti a relevantnosti účtovných výstupov a výkazníctva,
 • zodpovednosť za účelné, efektívne a hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov z vyčlenenej časti zvereného rozpočtu,
 • metodické usmerňovanie a súčinnosť s organizáciami zriadenými a založenými mestom,
 • rozpis rozpočtu, tvorba rozpočtových opatrení pre rozpočtové organizácie pri zohľadnení účelovo určených finančných prostriedkov v oblasti školstva - v oblasti preneseného výkonu štátnej správy.
 •  Dohľad nad plnením príjmovej časti rozpočtu a čerpanie výdavkov rozpočtu mesta,
 • Evidencia, dokladovanie a vyúčtovanie dotácií zo ŠR a iných zdrojov,
 • Transport údajov o rozpočte, jeho zmenách a čerpaní do RIS-SAM a iné
 • vypracovanie interných predpisov mestského úradu pre oblasť ekonomiky, podnikania a finančnej kontroly a spolupráca s príslušnými odbormi pri tvorbe interných predpisov
 • Koordinácia a súlad plnenia úloh a plnenia vnútorných predpisov v súvislosti s výrubom miestnych daní a miestneho poplatku voči rozpočtu mesta
 • Koordinácia a súlad plnenia úloh a plnenia vnútorných predpisov v súvislosti so mzdovou politikou voči rozpočtu mesta

Platové podmienky:


funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vo výške minimálne 1140,50 €
brutto (pri VŠ II. stupňa a  platovom stupni 6), plat bude upravený v závislosti od dosiahnutého najvyššieho vzdelania, započítanej praxe a k platu sa pripočíta osobný príplatok (po skúšobnej dobe).


Zamestnanecké benefity:

 • odmeny, príspevky zo sociálneho fondu v zmysle kolektívnej zmluvy
 • odborné vzdelávanie
 • 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce
 • osobný príplatok,
 • podpora vo vzdelávaní a osobnostnom raste,
 • príjemný a súdržný pracovný kolektív,
 • stabilná práca,
 • priestor na sebarealizáciu.

 

Osobnostné predpoklady:

 • dôležitá výhoda: znalosť rozpočtovej klasifikácie alebo účtovníctva rozpočtových organizácií
 • proaktívny prístup k práci
 • schopnosť analyzovania a riešenia problémov,
 • odolnosť voči stresu,
 • digitálna gramotnosť,
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovať sa, komunikatívnosť,
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné schopnosti),
 • flexibilita, samostatnosť,


Pre zaradenie do pracovného pohovoru doručte PÍSOMNÚ PRIHLÁŠKU (žiadosť o prijatie do zamestnania) spolu so:

 • žiadosťou o prijatie do zamestnania
 • stručným motivačným listom
 • štruktúrovaným profesijným životopisom
 • fotokópiou dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • čestným vyhlásením o bezúhonnosti
 • súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Záujemcovia o pracovné miesto môžu požadované doklady doručiť:

 • osobne alebo poštou na adresu: Mesto Tlmače, Námestie odborárov 10, 935 21 Tlmače,
 • e-mailom na adresu: prednosta@mestotlmace.sk

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je 30.08.2024 o 12:00 hod. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí budú pozvaní na osobný pohovor.

 

Bližšie informácie Vám poskytneme na tel.č..: 0918 431 051, Mgr. Zuzana Kotrus Rákociová - prednostka MsÚ