Voľné pracovné miesto na pozíciu samostatný odborný referent pre výstavbu, stavebný poriadok a územné plánovanie

Výberové konanie- ilustračné foto

Mesto Tlmače hľadá zamestnanca/ zamestnankyňu na trvalý pracovný pomer

Voľné pracovné miesto na pozíciu

 samostatný odborný referent pre výstavbu, stavebný poriadok a územné plánovanie


Mesto Tlmače v súlade s ustanovením § 6ods. 1 zákona č. 552/2003 Z.z.
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Tlmačoch na pozíciu:


samostatný odborný referent pre výstavbu, stavebný poriadok a územné plánovanie

 

na trvalý pracovný pomer, s nástupom ihneď

Kvalifikačné predpoklady:

vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, znalosť zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  v znení neskorších predpisov, zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe v znení neskorších predpisov,  zákonov č. 305/2013 a 211/2019 Z. z. o e-Governmente a súvisiacej elektronizácii, prax vo verejnej správe vítaná, znalosť práce s PC (internet, MS Office, MS Outlook)

 

Rámcová náplň práce

 

Na úseku výstavby a stavebného poriadku

 • Vydáva stanoviská Mesta Tlmače k investičným zámerom žiadateľov k využitiu pozemkov rôzneho druhu na stavebnú činnosť, k zmenám užívania (pozemkov, nehnuteľností rôzneho druhu) z pohľadu v danom čase platného územného plánu Mesta Tlmače.
 • Vydáva stanoviská Mesta Tlmače k investičným zámerom na realizáciu nových stavieb alebo opravu, údržbu resp. rekonštrukciu líniových stavieb, rozvodných skríň, trafostaníc, stĺpov, stožiarov a pod. v k. ú. Tlmače.
 • Vydáva záväzné stanoviská mesta pri výkone samosprávy žiadateľom k investičnej činnosti v obci v zmysle § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. (k predloženej projektovej dokumentácii) a k projektovej dokumentácii stavby povoľovanej špeciálnym stavebným úradom.
 • Vydáva stanoviská k vydaniu kolaudačného rozhodnutia pre stavby zriadené v k. ú. Tlmače, povoľované špeciálnym stavebným úradom.
 • Vydáva potvrdenia žiadateľom o tom, že stavba, pre ktorú bolo vydané Rozhodnutie o povolení jej odstránenia stavebným úradom, bola zbúraná (doklad pre kataster nehnuteľností) po prechádzajúcom vydaní Rozhodnutia o povolení odstránenia stavby stavebným úradom.
 • Povoľuje drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce v pôsobnosti miestne príslušného stavebného úradu podľa stavebného zákona.
 • Zabezpečuje komplexnú dokumentaristiku pre stavby od prípravy, realizácie až po ukončenie stavieb a ich odovzdanie užívateľom.
 • Spolupracuje pri príprave a uzatváraní zmluvných vzťahov na činnosti v príprave a realizácii stavieb
 • Kontroluje predkladané rozpočty investičných akcií
 • Kontroluje, schvaľuje, dopĺňa a odsúhlasuje doplnky a zmeny v dokumentácii v priebehu stavby
 • Povoľuje zvláštne užívanie miestnych komunikácií (rozkopávkové povolenia; určenie a odsúhlasenie dopravného značenia).
 • Vyjadruje sa k povoleniu zvláštneho užívania verejného priestranstva.
 • Vyjadruje sa k uzávierkam mestských komunikácií spolu s určením podmienok uzávierky.
 • Pripravuje plány dopravnej siete mesta a podieľa sa na tvorbe koncepčných dokumentov v oblasti dopravy, koncept odľahčenia dopravy vo väzbe na ozdravenie životného prostredia.
 • Pripravuje plány parkovacej politiky v meste na reguláciu a odľahčenie zaťaženosti miestnych komunikácií
 • Vydáva povolenia na zvláštne parkovanie v meste
 • Zabezpečuje stavebnotechnické vybavenie miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta.
 • Vedie evidenciu komunikácií na území mesta a vo vlastníctve mesta.
 • Zabezpečuje projektovú dokumentáciu dopravných riešení a dopravného značenia
 • Na požiadanie poskytuje ústne informácie o umiestnení inžinierskych sietí v záujmových lokalitách (pokiaľ sú mestu známe) z dostupných mapových listov.
 • Vydáva stanoviská Mesta Tlmače k zmene druhu pozemku alebo na účely vyňatia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely v k. ú. Tlmače (zákon č. 220/2004 Z. z.).
 • Povoľuje drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce v pôsobnosti miestne príslušného stavebného úradu podľa stavebného zákona.
 • Spolupracuje na tvorbe všeobecne záväzných predpisov mesta

 

Na úseku územného plánovania:     

 • Zhromažďuje podnety a žiadosti podnikateľských subjektov a širokej verejnosti o zmeny a doplnky Územného plánu mesta Tlmače (ďalej len ÚPN- M Tlmače) v k. ú. Tlmače.
 • Vykonáva administratívu na úseku územného plánovania počas prípravy i počas procesu tvorby novej územno-plánovacej dokumentácie, zmien a doplnkov záväznej časti ÚPN-M Tlmače a smernej časti UPN-M Tlmače, podľa pokynov odborného garanta a odborne spôsobilej osoby na obstarávanie zmien a doplnkov ÚPD.
 • Zabezpečuje verejné prerokovania, prerokovania pripomienok podaných v zákonnej lehote a pracovné stretnutia s dotknutými osobami, s projektantom, so spracovateľom zmien a doplnkov a odborným garantom v intervaloch podľa potreby.
 • Na základe predložených žiadostí podnikateľov i širokej verejnosti poskytuje písomné stanoviská k pripravovaným zámerom žiadateľov, vydané v súlade s aktuálne platným znením ÚPN-M Tlmače (územno-plánovacie informácie, posudzované podľa základnej charakteristiky a regulácie využitia jednotlivých plôch záväznej časti aktuálneho územného plánu mesta Tlmače).
 • Na základe predložených žiadostí a vypracovanej projektovej dokumentácie stavby poskytuje žiadateľom pre účely územného alebo stavebného konania písomné stanoviská o súlade/nesúlade predloženej projektovej dokumentácie s aktuálne platným znením ÚPN-M Tlmače
 • Vypracúva štatistické údaje o výstavbe a rozvoji mesta.
 • Na vyžiadanie vydáva stanoviská mesta k vyňatiu pozemkov v k. ú. Tlmače z PPF pre Slovenský pozemkový fond.
 • Pripravuje podklady k verejným súťažiam, spolupracuje pri výbere dodávateľa v zmysle zákona o verejnom obstarávaní

 

 

Platové podmienky:


funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vo výške minimálne 1140,50 €
brutto (pri platovom stupni 6), plat bude upravený v závislosti od započítanej praxe a k platu sa pripočíta osobný príplatok (po skúšobnej dobe).


Zamestnanecké benefity

 

 • odmeny, príspevky zo sociálneho fondu v zmysle kolektívnej zmluvy
 • odborné vzdelávanie
 • 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce
 • osobný príplatok,
 • podpora vo vzdelávaní a osobnostnom raste,
 • príjemný a súdržný pracovný kolektív,
 • stabilná práca,
 • priestor na sebarealizáciu.

 

Osobnostné predpoklady:

 • preferujeme technické vzdelanie; primárne dopravné inžinierstvo a územné plánovanie alebo vzdelanie so stavebným zameraním,
 • vítané je osvedčenie o osobitnom kvalifikačnom predpoklade na zabezpečenie činnosti stavebného úradu,
 • schopnosť analyzovania a riešenia problémov,
 • odolnosť voči stresu,
 • digitálna gramotnosť,
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovať sa, komunikatívnosť,
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné schopnosti),
 • flexibilita, samostatnosť, proaktívny prístup k práci,
 • vodičský preukaz sk. B – aktívny vodič,
 • výhoda: prax v odbore


Pre zaradenie do pracovného pohovoru doručte PÍSOMNÚ PRIHLÁŠKU (žiadosť o prijatie do zamestnania) spolu so:

 • žiadosťou o prijatie do zamestnania
 • stručným motivačným listom
 • štruktúrovaným profesijným životopisom
 • fotokópiou dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • čestným vyhlásením o bezúhonnosti
 • súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

Záujemcovia o pracovné miesto môžu požadované doklady doručiť:
      -     osobne alebo poštou na adresu: Mesto Tlmače, Námestie odborárov 10, 935 21 Tlmače,

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je 30.08.2024. o 12:00 hod. Prosíme však o čo najskoršie zaslanie žiadostí. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí budú priebežne pozvaní na osobný pohovor.

 

Bližšie informácie Vám poskytneme na tel. č.: 0918 431 051, Mgr. Zuzana Kotrus Rákociová - prednostka MsÚ