Výberové konanie na riaditeľa ZŠ

Výberové konainie- ilustračná fotografia

Mesto Tlmače vyhlasuje výberové konanie na riaditeľa ZŠ

Výberové konainie- ilustračná fotografia                    Mesto Tlmače

zastúpené primátorom mesta, v súlade s § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona  NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov  vyhlasuje

 

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky

Základnej školy, Školská 9, Tlmače

 

Požadované predpoklady na výkon pracovnej činnosti a iné kritériá a požiadavky:

 • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca a podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • overené kópie dokladov o vzdelaní
 • potvrdenie o dĺžke pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov
 • písomný návrh koncepcie rozvoja základnej školy
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa školy
 • čestné vyhlásenie o
 • súhlas uchádzača so spracovaním a použitím osobných údajov naúčely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Doplňujúce informácie pre uchádzačov:

 • Výberovou komisiou je rada školy. Funkčné obdobie riaditeľa školy je päťročné.
 • Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, odpracovaných rokov a plnenia pracovných úloh.
 • Predpokladaný nástup do funkcie: 8. júla 2024.
 • Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti musí pedagogický zamestnanec spĺňať po celý čas výkonu funkcie riaditeľa.
 • Informácie o škole získate na webovom sídle školy alebo v škole.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte

do 28.05.2024 do 12.00 hod. na adresu:

Mestský úrad Tlmače, Námestie odborárov 10, 935 21 Tlmače

 

Pri zaslaní poštou je rozhodujúcim dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky.

Obálku označte heslom „Výberové konanie - ZŠ - neotvárať“.

 

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne radou školy. Uchádzači, ktorí nesplnia podmienky, nebudú zaradení do výberového konania a  predložené materiály im budú vrátené späť.

 

V Tlmačoch dňa 06.05.2024                                                            Miroslav Kupči v.r.

                                                                                                              primátor mesta

Výberové konanie_riaditeľ ZŠ Typ: PDF dokument, Velkosť: 265.36 kB

Prílohy

Výberové konanie_riaditeľ ZŠ.pdf

Výberové konanie_riaditeľ ZŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 265,36 kB