15. zasadnutie mestského zastupiteľstva v Tlmačoch

Kedy: 20. 6. 2024 16:00

Kde: Mestský úrad Tlmače

erb mesta

PRIMÁTOR MESTA TLMAČE zvoláva 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tlmačoch na deň 20. jún 2024 o 16,00 hod.
Slávnostná časť
Slávnostné ocenenie darcov krvi Jánskeho plaketou
Udelenie čestného občianstva p. Ing. Eve Seidlovej

Pracovná časť v dolnej časti mesta

Typ akcie: ostatné (slávnosť, zasadanie zastupiteľstva)

Slávnostná časť, ktorá sa uskutoční v Obradnej sieni mestského úradu (o 16:00 hod.)

 1. Slávnostné ocenenie darcov krvi Jánskeho plaketou (o 16:00 hod.)
 2. Udelenie čestného občianstva p. Ing. Eve Seidlovej (o 16:30 hod.)

Pracovná časť, ktorá sa uskutoční v Dome kultúry v dolnej časti Tlmáč, ihneď po ukončení slávnostnej časti (cca po 17:00 hod.)

Otvorenie zasadnutia

 1. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 2. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
 3. Vystúpenie obyvateľov mesta
 4. Správa o kontrole plnenia uznesení
 5. Správa HK o výsledku kontroly č. 3-2024
 6. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na druhý polrok 2024
 7. Záverečný účet obce za r 2023
 8. Zmena rozpočtu č. 2-2024-Z
 9. Oznámenie výsledkov výberového konania na funkciu riaditeľa/ľky ZŠ v Tlmačoch a vymenovanie riaditeľky ZŠ v Tlmačoch
 10. Informácia o vzdaní sa funkcie konateľky Bytreal s.r.o.
 11. Cenník služieb SMT, p.o. od 1.7.2024
 12. Prenájom parcely pod parkoviská k BD Slovanská ul. 36/27, Tlmače o výmere 1.036 m2 – Letura s.r.o.
 13. Zámer na prenájom parciel pod parkoviská k BD Slovanská ul. 36/27, Tlmače – navýšenie výmery o 3 m2 – Letura s.r.o.
 14. Vyhlásenie súťaže na prenájom majetku mesta – nebytový priestor v BD Mládežnícka 163 – 145,6 m2
 15. Žiadosť o rozšírenie prenájmu nebytových priestorov v Obchodnom centre – Slovmatic, s.r.o.
 16. Interpelácia
 17. Rôzne
 18. Záver

materiály: 15. zasadnutie zo dňa 20.06.2024 - Oficiálna stránka mesta Tlmače (mestotlmace.sk)

 

Ďalšie informácie

Adresa miesta konania

Mestský úrad Tlmače, Námestie odborárov 10, Tlmače, Tlmače, 93521