Mesto

Základná charakteristika

Mesto Tlmače
 autor: Ladislav Mereš

 

Mesto Tlmače sa nachádza na 48° 17´ 21“ severnej šírky a 18° 31´ 55“ východnej dĺžky. Stred mesta má nadmorskú výšku 176 m.n.m., chotár od 173 do 275 m.n.m. Kataster obce má 4,64 km2.

Mesto Tlmače tvorí pôvodná obec Tlmače na ľavom brehu Hrona a sídlisko Lipník na pravom brehu Hrona. Dolná časť Tlmáč (pôvodná) má 699 obyvateľov, sídlisko Lipník má 3.181 obyvateľov. Pomerne vysoká je aj hustota obyvateľov 836 obyvateľov na km2.

Administratívne spadá do okresu Levice v Nitrianskom samosprávnom kraji. Mestské výsady a Štatút mesta získali Tlmače v roku 1986. Mesto používa erb, vlajku a pečať vychádzajúce z histórie. Najstarší prameň erbu Tlmáč je zachovaný z roku 1774. Od roku 1800 používa obec novú pečať.

Tlmače patrili od svojho vzniku až do roku 1922 do Tekovskej (Boršskej) župy a k slúžnovskému úradu v Leviciach. Po zrušení historických uhorských žúp patrili od roku 1923 do roku 1928 ako obec levického okresu do XVIII. – Zvolenskej župy. Za Slovenského štátu patrili Tlmače do Pohronskej župy. V rokoch 1929-1938 podliehali Okresnému úradu (ďalej OÚ) v Leviciach. Po viedenskej arbitráži patrili k OÚ v Pukanci, kam sa dočasne presťahovalo sídlo okresu z Levíc. Počas II. svetovej vojny boli Tlmače pričlenené k OÚ v Zlatých Moravciach, po oslobodení v roku 1945 znovu patria do Levického okresu, ktorý bol v roku 1949 pričlenený do Nitrianskeho kraja. V súlade so zákonom SNR č. 13/1970 Zb. o územnom členení SSR rozhodlo Plénum ONV v Leviciach o zlúčení obcí Tlmače, Veľké Kozmálovce a Malé Kozmálovce do jednej politickej obce – Tlmače.

S účinnosťou od 1.1.1986 boli Tlmače vyhlásené za mesto. Na základe výsledkov hlasovania obyvateľov časti Malé Kozmálovce, z 10.6.1994 a obyvateľov časti Veľké Kozmálovce, dňa 10.7.1994, došlo k ich odčleneniu od mesta Tlmače a dodnes sú samostatné samosprávne obce.