Sadzobník poplatkov

Smernica Správne poplatky a ostatné poplatky vyberané Mestom TLMAČE

Meno a priezvisko Funkcia Podpis Dátum
Vypracovali: Ing. Valéria Meľniková Mgr. Zuzana Kotrus Rákociová Asistentka primátora Prednostka MsÚ    
Preveril/a: Ing. Kristína Holíková, PhD. Referent MsÚ    
Schválil: Miroslav Kupči Primátor mesta Tlmače MESTO TLMAČE    

 

Úvodné ustanovenia

Táto smernica upravuje vyberanie a spôsob platenia správnych poplatkov, ktoré sa platia za úkony a konania Mesta Tlmače a ostatných poplatkov vyberaných Mestom Tlmače (ďalej len „mesto“).

I. ČASŤ SPRÁVNE POPLATKY

Článok

I. Predmet poplatkov

1. Predmetom správnych poplatkov sú úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú uvedené v Sadzobníku správnych poplatkov Mesta Tlmače (ďalej len „sadzobník“) podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“).

Článok II.

Poplatník

1. Poplatníkom je právnická osoba, fyzická osoba, alebo fyzická osoba s právom podnikania ktorá dala podnet na úkon alebo konanie, ak tento zákon neustanovuje inak.
2. Ak je poplatníkov niekoľko, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne.

Článok III.

Oslobodenie od poplatkov

Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a fyzické osoby:
a) štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie, diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť,
b) súdy, prokuratúra, orgány činné v trestnom konaní, notári pri výkone činnosti súdneho komisára podľa osobitného predpisu, exekútori pri výkone exekúcie podľa osobitného predpisu, Slovenský Červený kríž pri plnení úloh podľa osobitného predpisu a právnická osoba so 100% majetkovou účasťou štátu na účely preverenia údajov poskytnutých osobami, ktoré boli zaradené do programu poskytovania pomoci štátu občanom, ktorí stratili schopnosť splácať úver na bývanie v dôsledku hospodárskej krízy, 
c) úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov:

1. o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia (zabezpečenia), štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci,
2. o priestupkoch,
3. o slobodnom prístupe k informáciám, d) úkony a konania vykonané a uskutočnené v dôsledku živelnej pohromy, e) úkony, o ktorých tak určuje medzinárodná zmluva alebo medzinárodná dohoda, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Článok IV.

Sadzba poplatku

1. Sadzba poplatku je určená v sadzobníku pevnou sumou alebo percentuálnou sadzbou zo základu poplatku.
2. Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom integrovaného obslužného miesta a ak tento zákon pri jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak, sadzba poplatku je 50% z poplatku určeného podľa sadzobníka; v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 70 eur. Ak sú súčasťou návrhu prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov podľa prvej vety len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.
3. Ak sa sadzba poplatku v sadzobníku určuje za počet začatých strán a úkon sa vykonáva v elektronickej podobe, spoplatňuje sa celý úkon sadzbou poplatku určenou v sadzobníku, inak sadzbou poplatku v najnižšej sume ustanovenej v sadzobníku, ak je táto v sadzobníku ustanovená; na počet strán sa v tomto prípade neprihliada. Ustanovenie odseku 2 sa nepoužije.
4. Ak je sadzba poplatku určená za konanie, rozumie sa tým konanie na jednom stupni.

Článok V.

Platenie poplatkov

1. Poplatky za úkony a konania vykonávané Mestom Tlmače sa platia:
a) prevodom z účtu v banke,
b) poštovým poukazom na účet mesta
c) v hotovosti do pokladne mesta.

2. Základné údaje pre poplatníka:
a) názov banky: VÚB, a.s. Levice
b) č. účtu: spravidla č. SK54 0200 0000 0000 2372 9152; v prípade úhrady na iné číslo účtu, bude toto číslo poplatníkovi oznámené
c) konštantný symbol: spravidla 0308; v prípade iného konštantného symbolu, bude tento poplatníkovi oznámený d) variabilný symbol: variabilný symbol v každom jednom prípade bude poplatníkovi oznámený
3. V prípade platby v hotovosti do pokladne mesta, pokladník vydá jedno vyhotovenie potvrdenia o platbe poplatníkovi.

Článok VI.

Vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť poplatkov

1. Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak. Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie.
2. Poplatky určené v sadzobníku percentuálnou sadzbou sa platia pred vykonaním úkonu na základe písomnej výzvy, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak, a sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na ich zaplatenie, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak.

Článok VII.

Následky nezaplatenia poplatku

Ak poplatky splatné podľa čl. VI. tejto smernice nebudú zaplatené, Mesto Tlmače úkon nevykoná a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať.

Článok VIII.

Vrátenie poplatku

1. Mesto Tlmače rozhodne o vrátení poplatku v plnej výške, ak sa nemohol vykonať úkon alebo uskutočniť konanie bez zavinenia poplatníka v lehote ustanovenej podľa osobitného predpisu alebo na základe žiadosti poplatníka, ak bol poplatok zaplatený bez toho, aby bol na to poplatník povinný, ak pri jednotlivých položkách v sadzobníku nie je ustanovené inak. Na účely zákona o správnych poplatkoch sa lehota ustanovená osobitným predpisom považuje za zachovanú, ak v posledný deň lehoty Mesto Tlmače
a) odovzdá spoplatnené vybavenie na poštovú prepravu,
b) odošle spoplatnené vybavenie elektronicky podľa osobitného predpisu alebo
c) odovzdá poplatníkovi spoplatnené vybavenie.
2. Mesto Tlmače na základe žiadosti poplatníka rozhodne o vrátení sumy, o ktorú poplatník zaplatil viac, než bol povinný (ďalej len "preplatok").
3. Poplatok alebo preplatok sa vráti najneskôr do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku,
4. Ak Mesto Tlmače nevráti poplatok alebo preplatok v lehote uvedenej v odseku 3, je povinný zaplatiť poplatníkovi úrok z omeškania z poplatku alebo preplatku, ktorý sa mal vrátiť, vo výške trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň vrátenia poplatku alebo preplatku. Ak trojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 5%, pri výpočte úroku sa namiesto trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky použije ročná úroková sadzba 5%. Úrok z omeškania sa priznáva za každý deň omeškania vrátenia poplatku alebo preplatku až do dňa ich vrátenia.
5. Ak sa úkon nevykonal alebo konanie sa neuskutočnilo z dôvodov na strane poplatníka, Mesto Tlmače môže na žiadosť poplatníka rozhodnúť o vrátení poplatku, najviac však vo výške 65% zo zaplateného poplatku; ustanovenia odsekov 3 a 4 sa použijú primerane. Poplatok, ktorý sa má vrátiť, sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.
6. Rozhodnutie o vrátení poplatku alebo preplatku musí obsahovať:
a) označenie správneho orgánu, ktorý o vrátení poplatku alebo preplatku rozhodol,
b) dátum vydania rozhodnutia,
c) presné označenie poplatníka,
d) trvalý pobyt (sídlo) poplatníka,
e) výrok, ktorý obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia, podľa ktorého sa poplatok alebo preplatok vracia,
f) spôsob úhrady poplatku,
g) evidenčné číslo platby poplatku, ak je pridelené centrálnym systémom evidencie poplatkov,
h) poplatok alebo preplatok, ktorý sa má vrátiť, prípadne číslo účtu poplatníka v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má poplatok alebo preplatok vrátiť,
i) podpis povereného zamestnanca správneho orgánu s uvedením jeho mena, priezviska a funkcie,
j) odtlačok úradnej pečiatky.
7. Proti rozhodnutiu o vrátení poplatku a preplatku sa nemožno odvolať. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť dňom doručenia.

Článok IX.

Lehoty

1. Lehota je zachovaná, ak v posledný deň lehoty
a) sa poplatok zaplatí na pošte,
b) sa poplatok zaplatí v hotovosti do pokladne Mestského úradu v Tlmačoch,
c) sa poplatok odpíše z účtu poplatníka v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
2. Ak v odseku 1 nie je ustanovené inak, platia o lehotách ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní.

Článok X.

Zánik práva správneho orgánu (Mesta Tlmače) a povinnosti poplatníka

1. Právo Mesta Tlmače vybrať a povinnosť poplatníka zaplatiť poplatok zanikne uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa vykonali úkony alebo uskutočnilo konanie alebo v ktorom nastali iné skutočnosti rozhodujúce pre vybratie a na zaplatenie poplatku.
2. Právo Mesta Tlmače vybrať a povinnosť poplatníka uhradiť rozdiel medzi zaplateným poplatkom a poplatkom určeným v sadzobníku (ďalej len "doplatok") zanikne po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol pôvodný poplatok zaplatený.
3. Právo Mesta Tlmače vymáhať poplatok alebo doplatok zanikne po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol poplatok alebo doplatok splatný.
4. Ak Mesto Tlmače vykoná úkon na vybratie poplatku, doplatku alebo na ich vymáhanie a ak o tom upovedomí poplatníka, začína plynúť nová trojročná lehota od konca kalendárneho roka, v ktorom sa takýto úkon vykonal. 
5. Právo Mesta Tlmače vymáhať poplatok alebo doplatok zanikne najneskôr uplynutím desiatich rokov od začiatku lehoty podľa odseku 1. 

Článok XI.

Vymáhanie poplatkov

Splatný poplatok alebo splatný doplatok vymáha Mesto Tlmače podľa všeobecného predpisu o správnom konaní.

Článok XII.

Kontrola poplatkov

Daňový úrad Nitra, pobočka Levice a Hlavný kontrolór mesta Tlmače vykonáva kontrolu správnosti a včasnosti vyberania poplatkov, správnosti formy a spôsobu platenia poplatkov a správnosti a úplnosti evidovania poplatkov, ktoré sú príjmom Mesta Tlmače.

Článok XIII.

Evidencia poplatkov

1. Mesto Tlmače je povinné viesť priebežnú evidenciu o vykonaných spoplatňovaných aj nespoplatňovaných (t.zn. oslobodených od spoplatnenia v zmysle zákona o správnych poplatkoch) úkonoch a konaniach, ich počte, o príslušných sadzbách poplatkov a sumách vybraných poplatkov za tieto úkony a konania.
2. Mesto Tlmače vedie priebežnú evidenciu správnych poplatkov v prehľadnej tabuľke, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto smernice.
3. Za evidenciu správnych poplatkov sú zodpovední zamestnanci poverení vyberaním správnych poplatkov a poverení vykonávaním výrubu správnych poplatkov, pričom každý tento zamestnanec vedie vlastnú evidenciu správnych poplatkov.
4. Zamestnanci poverení vyberaním a vykonávaním výrubu správnych poplatkov sú povinní vyznačiť v tabuľke úkon oslobodenia od úhrady správneho poplatku. V prípade oslobodenia od úhrady správneho poplatku pri osvedčovaní podpisov a listín sú zodpovední zamestnanci povinní vyznačiť dôvod oslobodenia aj v osvedčovacej knihe. V prípade, ak je oslobodený poplatok viazaný na konkrétny spis a záznam, dôvod oslobodenia sú zodpovední zamestnanci povinní vyznačiť priamo v spise s uvedením dôvodu.

Článok XIV.

Konanie

1. V konaní vo veci poplatkov sa postupuje podľa všeobecného predpisu o správnom konaní, ak zákon o správnych poplatkoch neustanovuje inak.
2. Ak sú v sadzobníku ustanovené ďalšie oslobodenia ako sú uvedené v článku III. tejto smernice, Mesto Tlmače rozhodnutie o oslobodení nevydá, iba ho vyznačí v spise s uvedením dôvodu.
3. Mesto Tlmače rozhodnutie nevydá, iba ho vyznačí v spise s uvedením dôvodu, ak podľa sadzobníka je splnomocnený
a) upustiť od vybratia poplatku,
b) znížiť poplatok alebo
c) zvýšiť poplatok.

Článok XV.

Sadzobník správnych poplatkov Mesta Tlmače podľa zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v platnom znení

Položka 1 

Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva
1. fyzická osoba.................................................................................................... 16,50 eura
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie.........................165,50 eura Poznámky
Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova konania povolí alebo ak sa podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vyhovelo v plnom rozsahu.

Položka 2 

a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu........................................................... 2 eurá
b) Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom, s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí ................................................................................................................................. 5 eur
c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu
- v slovenskom jazyku ......................................................................................... 2 eurá
- v cudzom jazyku ................................................................................................ 3 eurá
d) Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom stave zasielané cudzím zastupiteľským úradom v Slovenskej republike..................... 10 eur
Oslobodenie
Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.
Poznámky
1. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy. 2. Poplatok podľa písmena b) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti.

Položka 3 

1. Osvedčenie
a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis ................................. 2 eura 
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zákona č.255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na kúpnopredajných zmluvách medzi vlastníkmi a Slovenským pozemkovým fondom alebo správcom lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách.
Splnomocnenie
Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až o 100%, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti.

Položka 8 

Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle) ..................................................... 5 eur
Oslobodenie
Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné strediská), zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku vo vzťahu k príjemcovi bez úhrady vynaložených nákladov.

Položka 9 

Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania ......................................................................................................16,50 eura
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri miestnom zisťovaní vo všeobecnom záujme, napr. pri živelných pohromách a nehodách alebo pri miestnom zisťovaní podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa miestne zisťovanie vykonáva na účely vydania rozhodnutia spoplatňovaného podľa položiek 59 až 62a, 160 a 161 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch.
3. Za miestne zisťovanie z podnetu účastníka konania sa považuje aj zisťovanie, ktoré vykonal správny orgán na dožiadanie iného správneho orgánu vybavujúceho podanie účastníka konania.

Položka 16 

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík ..................................................... 2 eura

Položka 18 

a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky ............................................................ 20 eur
b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky............................................................................ 20 eura
c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby .......................................... 20 eura
d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti .......................... 70 eur 
e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami ...............35 eur
f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom.... 70 eur
g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami ........................................................... .200 eur
h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt............................................................................................................... 200 eur
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich. Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov.
2. Poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky. Ak sa manželstvo uzaviera pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie príslušný matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva.
3. Ak sa vyberie poplatok podľa písmena h) tejto položky, poplatok podľa písmena f) alebo g) tejto položky sa nevyberie.
4. Poplatok podľa písmen a) a e) tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva (delegujúci matričný úrad).
5. Poplatok podľa písmen b) až d) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky.

Položka 19 

Zmena
a) hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska.............................3 eurá
b) priezviska maloletých detí...............................................................................................33 eur
c) mena alebo priezviska v ostatných prípadoch...............................................................100 eur
Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo priezviska podľa § 7 ods. 1 a o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.
2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo zmena priezviska v dôsledku nesprávneho alebo neúplného zápisu v matrike.

Položka 38 

Vydanie rybárskeho lístka
a) týždenný ...................................................................................................................1,50 eura
b) mesačný .........................................................................................................................3 eurá
c) ročný .................................................................................................................................7eur
d) trojročný ....................................................................................................................... 17 eur
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.
2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.

Položka 59 

a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia, alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia
1. pre fyzickú osobu ......................................................................................... 40 eur
2. pre právnickú osobu ................................................................................... 100 eur
b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby .................... 20 eur
Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.
Poznámky
1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena
a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.

Položka 60 

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)
a) na stavby na bývanie
1. na stavbu rodinného domu ....................................................................... 50 eur
2. na stavbu bytového domu ....................................................................... 200 eur
b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m 2 ................................................... 25 eur
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 ....................................................... 50 eur
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu ............................ 35 eur
2. bytových domov ...................................................................................... 100 eur
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami .................................................. 30 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť .................................... 30 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m 2 , malé čistiarne odpadových vôd, jazierka ........................................................................ 30 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská ............................................................ 30 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady .......................................................................... 30 eur
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami .................................................. 50 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť .................................... 50 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m 2 , malé čistiarne odpadových vôd, jazierka ........................................................................ 50 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská ............................................................ 50 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady .............. 50 eur
f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e) ..................................................................................... 20 eur
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade
do 50 000 eur vrátane .................................................................................. 100 eur
nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane ....................................................... 200 eur nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane ..................................................... 400 eur nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane................................................... 600 eur
h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatne stavebne povolenie na stavby..............................................................................50 eur
i) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha ma veľkosť od 3 m2 do 20 m2 .............60 eur,
j) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 ............................150 eur.
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.
Poznámky
1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena
a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.

Položka 60a

a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre
1. právnickú osobu ........................................................................................ 100 eur
2. fyzickú osobu ............................................................................................ 30 eur
b) Žiadosť o zmenu doby trvania
1. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 ....................................................................................... 60 eur
2. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 .................................................................................................. 150 eur
c) Ohlásenie jednoduchej stavby pre 1. právnickú osobu ........................................................................................ 50 eur
2. fyzickú osobu ............................................................................................ 20 eur
d) Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2 ............................................................................................... 30 eur
e) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre
1. právnickú osobu ........................................................................................ 30 eur
2. fyzickú osobu ............................................................................................ 10 eur
f) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia ...................................... 80 eur
g) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby ....................................................................................... 10 eur
h) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe ................... 30 eur
i) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby ............................................ 10 eur
Oslobodenie
1. Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Od poplatku podľa písmena d) tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.

Položka 61 

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby....................................................................trojnásobok sadzby určenej v položke 60. 

Položka 62 

a) Žiadosť o povolenie
1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa položky 60 ................................................................................................ 30 eur
2. na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt)
pre právnickú osobu ............................................................................................... 50 eur
fyzickú osobu ................................................................................................... 20 eur
3. terénnych úprav
pre právnickú osobu ................................................................................................ 100 eur
fyzickú osobu ..................................................................................................... 20 eur
b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti ...................................................................... 100 eur
c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia .................................................. 20 eur
Oslobodenie
1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59. 
2. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Položka 62a

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie
1. rodinný dom ...................................................................................................... 35 eur
2. bytový dom ......................................................................................................... 120 eur
b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m 2 ............................................................. 25 eur
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m 2 .................................................................. 50 eur
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie 
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu ...................................... 25 eur
2. bytových domov .................................................................................................. 50 eur
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami ............................................................ 20 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť .............................................. 20 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m 2 , malé čistiarne odpadových vôd, jazierka ....................................................................................................... 20 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská ......................................................................... 20 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady .................................................................................................... 20 eur
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami ............................................................ 30 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť .............................................. 30 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m 2 , malé čistiarne odpadových vôd, jazierka ...................................................................................................... 30 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská ...................................................................... 30 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady ......................... 30 eur
f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) .............................................. 20 eur
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade
do 50 000 eur vrátane ............................................................................................... 60 eur
nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane .................................................................... 120 eur
nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane .................................................................. 250 eur
nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane ............................................................... 400 eur
h) na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m 2 ... 50 eur
Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59. 3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Poznámky
1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok [písmená a) a b)].
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Položka 80 

Vydanie povolenia na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií na prepravu nadmerne ťažkých alebo rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, pri ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom (ďalej len "nadmerná preprava“ alebo „nadrozmerná preprava")
a) za každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer 1. nadrozmerná preprava
1.1. pri prekročení prípustnej šírky 1 vrátane nákladu (vyjadrené v cm) je
- do 300,0 ........................................................................................................ 20 eur
- od 300,1 do 350,0.......................................................................................... 30 eur
- od 350,1 do 400,0 ......................................................................................... 40 eur
- od 400,1 do 500,0............................................................................................. 75 eur
- a za každých ďalších aj začatých 10 cm .......................................................... 20 eur
1.2. pri prekročení prípustnej výšky 2 vrátane nákladu (vyjadrené v cm) je
- do 400,0 ......................................................................................................... 20 eur
- od 400,1 do 450,0 .......................................................................................... 40 eur
- od 450,1 do 500,0........................................................................................... 115 eur
- a za každých ďalších aj začatých 10 cm ....................................................... 20 eur
1.3. pri prekročení prípustnej celkovej dĺžky 3 vrátane nákladu, ak celková dĺžka jednotlivého vozidla alebo jazdnej súpravy (vyjadrené v m) je
- do 12,00 ......................................................................................................... 20 eur
- od 12,01 do 22,00 .......................................................................................... 115 eur
- nad 22,01 ....................................................................................................... 190 eur
- a za každých ďalších aj začatých 5,0 m ......................................................... 55 eur
2. nadmerná preprava 2.1. pri prekročení prípustnej celkovej hmotnosti 4 ,ak celková hmotnosť vrátane nákladu (vyjadrené v t) je
- do 20,00 ...................................................................................................... 115 eur
- od 20,01 do 30,00 ....................................................................................... 190 eur
- od 30,01 do 50,00 ....................................................................................... 300 eur
- a za každých ďalších aj začatých 10 t ........................................................ 75 eur
2.2. pri prekročení prípustnej hmotnosti na nápravu 5 (nápravové zaťaženie) bez rozdielu, o akú nápravu ide, ak preťaženie (vyjadrené v %) je
- od 3,01 do 5,00 . ......................................................................................... 95 eur
- od 5,01 do 10,00 ........................................................................................ 150 eur
- od 10,01 do 15,00 ....................................................................................... 270 eur
- od 15,01 do 20,00 ....................................................................................... 380 eur
- a za každých ďalších aj začatých 5% ......................................................... 190 eur
b) za každú jednotlivú tranzitnú prepravu cez územie Slovenskej republiky
1. nadrozmerná preprava ........................................................................................ 190 eur
2. ostatné prípady ................................................................................................... 380 eur
c) za prepravu nadmerného alebo nadrozmerného stavebného mechanizmu po vlastnej osi alebo na podvozku
1. za každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer, ak celková hmotnosť stavebného mechanizmu vrátane podvozku a ťahača

1.1. neprekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m a nie sú prekročené prípustné hmotnosti na nápravu ................................................................................. 115 eur


1 V zmysle prílohy č. 1 Nariadenia vlády SR č. 349/2009 Z.z.
2 V zmysle prílohy č. 1 Nariadenia vlády SR č. 349/2009 Z.z.
3 V zmysle prílohy č. 1 Nariadenia vlády SR č. 349/2009 Z.z.
4 V zmysle prílohy č. 1 Nariadenia vlády SR č. 349/2009 Z.z.
5 V zmysle prílohy č. 1 Nariadenia vlády SR č. 349/2009 Z.z.

1.2. prekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m alebo sú prekročené hmotnosti na jednu nápravu ........................................................................................ 230 eur
2. za prepravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých prepravných trasách na dobu najviac troch mesiacov
2.1. pri splnení podmienok podľa bodu 1.1. ..................................................... 570 eur
2.2. pri splnení podmienok podľa bodu 1.2. . .................................................... 1 150 eur
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené povolenia na dopravu poľnohospodárskych strojov v súvislosti s poľnohospodárskymi prácami.
Splnomocnenie
1. Správny orgán zníži poplatok alebo upustí od jeho vybratia na základe vzájomnosti.
2. Poplatok vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu za nadrozmernú prepravu sa zvýši na trojnásobok, ak sa už táto preprava čiastočne alebo celkom vykonala bez predchádzajúceho povolenia cestného správneho orgánu.
3. Pri určení poplatku vyberaného dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu za nadmernú prepravu, ak sa už táto preprava čiastočne alebo celkom vykonala bez predchádzajúceho povolenia cestného správneho orgánu, sa čiastkové sadzby podľa písmena a) bodov 2.1 a 2.2 posudzujú jednotlivo podľa toho o aké percentuálne preťaženie celkovej hmotnosti vrátane nákladu alebo nápravového zaťaženia ide
3.1. pri prekročení prípustnej celkovej hmotnosti vrátane nákladu, ak preťaženie (vyjadrené v %) je od 3,01% do 6% sadzba určená podľa písmena a) bodu 2.1 od 6,01% do 9% dvojnásobok sadzby určenej podľa písmena a) bodu 2.1 nad 9,01% trojnásobok sadzby určenej podľa písmena a) bodu 2.1
3.2. pri prekročení prípustnej hmotnosti na nápravu bez rozdielu, o akú nápravu ide ak preťaženie (vyjadrené v %) je od 3,01% do 6% sadzba určená podľa písmena a) bodu 2.2 od 6,01% do 9% dvojnásobok sadzby určenej podľa písmena a) bodu 2.2 nad 9,01% trojnásobok sadzby určenej podľa písmena a) bodu 2.2 Výsledný poplatok pri dodržaní bodov 6 a 8 časti Poznámky sa určí ako súčet čiastkových sadzieb bodov 3.1 a 3.2.
4. Správny orgán môže pri nadmerných alebo nadrozmerných prepravách organizovaných tuzemskou alebo zahraničnou inštitúciou na účel humanitnej pomoci alebo poskytnutia daru štátu upustiť od vybratia poplatku.
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky na hraničných priechodoch vonkajších hraníc Európskej únie vyberá správca priľahlého úseku cesty vedúcej k hraničnému priechodu. Poplatok podľa tejto položky vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu vyberá cestný správny orgán.
2. Poplatníkom podľa tejto položky je dopravca vykonávajúci prepravu vozidlom alebo jazdnou súpravou, ktoré prekračujú prípustné miery (v zmysle indexu 1-5)
3. Za základ výpočtu poplatku za nadrozmernosť sa berie najväčší rozmer vozidla alebo jazdnej súpravy, ktorý prekračuje prípustnú mieru v šírke alebo vo výške alebo v dĺžke.
4. Do základu dĺžky súpravy a celkovej hmotnosti súpravy sa započítavajú aj motorové vozidlá určené na tlačenie súpravy alebo aj ostatné pomocné motorové vozidlá zapojené v súprave, ktoré sú do súpravy zapojené hoci len na prekonanie krátkych obtiažnych úsekov prepravnej cesty.
5. Pri preprave, pri ktorej sú prekročené dva alebo všetky tri prípustné celkové rozmery [písmeno a) bod 1], sa celková výška poplatkov určí ako súčet sadzieb uvedených v písmene a) bode 1 (1.1 až 1.3).
6. Prekročenie celkovej prípustnej hmotnosti sa posudzuje ako u jazdnej súpravy, tak aj u jednotlivého vozidla v súprave. Poplatok sa určí z tých hmotností, z ktorých je vyššia sadzba. Za prekročenie prípustnej celkovej hmotnosti do 3,0% sa poplatok nevyberá, s výnimkou návesovej súpravy.
7. Pri nadmernej preprave sa celková hmotnosť vozidla určí ako hmotnosť celej súpravy sčítaním hmotností jednotlivých motorových vozidiel a prípojných vozidiel.
8. Pri určení poplatku za prekročenie prípustnej hmotnosti na nápravu sa každá náprava posudzuje samostatne a poplatok sa určí len za najviac prekročenú nápravu. Za prekročenie prípustného zaťaženia nápravy do 3,0% sa poplatok nevyberá.
9. Pri špeciálnych prívesoch a návesoch, ktoré majú viac ako tri nápravy súvisle za sebou, sa každá náprava posudzuje ako jednoduchá náprava s prípustným zaťažením 9,5 tony.
10. Pri preprave, pri ktorej je súčasne prekročená prípustná celková hmotnosť a prípustné nápravové zaťaženie, sa poplatok určí ako súčet čiastkových sadzieb podľa písmena a) bodov 2.1 a 2.2.
11. Ak ide o prepravu, pri ktorej sú prekročené prípustné rozmery aj prípustná hmotnosť (v zmysle indexu 1-5) poplatok sa určí ako súčet sadzieb podľa písmena a) bodov 1 a 2. 
12. Ak ide o tranzitnú prepravu cez územie Slovenskej republiky, pripočíta sa k sadzbe vypočítanej podľa písmena a), c) alebo d) ešte sadzba podľa písmena b). Pri poplatku vyberanom podľa Splnomocnenia bodu 2 sa sadzba podľa písmena b) pripočíta len raz a to len vtedy, ak má cestný správny orgán preukázané, že k tranzitu došlo.
13. Poplatky podľa písmena e) sa použijú, ak dopravcom je vlastník alebo užívateľ stavebného mechanizmu alebo právnická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie v doprave a ide o prepravu mechanizmu na stavbu alebo zo stavby do miesta jeho parkovania vo vzdialenosti 30 km.
14. Ak sa už čiastočne alebo celkom vykonala preprava podľa písmena e) bez povolenia na zvláštne užívanie, dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu podľa Splnomocnenia bodu 3 sa posudzuje suma z čiastkových sadzieb uvedených v písmene a).

Položka 80a

Za podanie žiadosti o urýchlené vybavenie povolenia podľa položky 80 
1. do 24 hodín od doručenia žiadosti ...................................................................... ....... 75 eur
2. do 48 hodín od doručenia žiadosti .............................................................................. 55 eur
Poznámka

Správny poplatok sa vráti, ak žiadosť nebola vybavená v určenej lehote.

Položka 82 

Povolenie na zvláštne užívanie6
c) miestnych komunikácií ..................................................................................... 80 eur
Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.

Na základe uvedeného správny orgán vyberá poplatok podľa tejto položky:
1. podľa toho, či rozkope:
a) Fyzická osoba - občan

vozovku 40 eur
vozovku+ chodník+ cestný pomocný pozemok – zeleň 60 eur
vozovku+ chodník 50 eur
vozovku+ cestný pomocný pozemok – zeleň 50 eur
chodník 33 eur
chodník+ pomocný pozemok – zeleň 33 eur
cestný pomocný pozemok – zeleň 16,50 eura


b) Právnická osoba, fyzická osoba s právom podnikania


6 § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

vozovku 80 eur až na päťnásobok 400 eur
vozovku+ chodník+ cestný pomocný pozemok – zeleň 80 eur až na päťnásobok 400 eur
vozovku+ chodník 80 eur až na päťnásobok 400 eur
vozovku+ cestný pomocný pozemok – zeleň 80 eur až na päťnásobok 400 eur
chodník 50 eur až na päťnásobok 250 eur
chodník+ pomocný pozemok – zeleň 50 eur až na päťnásobok 250 eur
cestný pomocný pozemok – zeleň 40 eur až na päťnásobok 200 eur

Násobok sa určuje podľa rozsahu prác a dĺžky trvania prác, resp. technického stavu pozemnej komunikácie:

3. podľa toho, či pretláča, podvŕtava, mikrotunelovanie a pod.:
4. a) Fyzická osoba – občan

pod vozovkou a štartovacie jamy sú v cestnom pomocnom pozemku 30 eur
pod vozovkou a chodníkom a štartovacie jamy sú v cestnom pomocnom pozemku 50 eur


b) Právnická osoba, fyzická osoba s právom podnikania

pod vozovkou a štartovacie jamy sú v cestnom pomocnom pozemku 50 eur až na päťnásobok 250 eur
pod vozovkou a chodníkom a štartovacie jamy sú v cestnom pomocnom pozemku 80 eur až na päťnásobok 400 eur

Násobok sa určuje podľa rozsahu prác a dĺžky trvania prác, resp. technického stavu pozemnej komunikácie

3. podľa toho, či ukladá konštrukciu – chráničku na mostnom objekte (most, lávka pre peších, priepust):
a) Fyzická osoba – občan .................................................................................... 50 eur
b) Právnická osoba, fyzická osoba s právom podnikania ..................................... 80 eur

4. podľa toho, či ťahá vzdušné vedenie alebo iné zariadenie ponad pozemnú komunikáciu (kábel, transparenty a pod.):
a) Fyzická osoba – občan ................................................................................... 50 eur
b) Právnická osoba, fyzická osoba s právom podnikania...................................... 80 eur

5. ak realizuje bezbariérovú úpravu (BÚ) vjazdu cez chodník, resp. cez chodník a cestný pomocný pozemok na vlastné náklady - hradí si všetky súvisiace stavebné práce:
a) Fyzická osoba – občan .................................................................................. 3,50 eura
b) Právnická osoba, fyzická osoba s právom podnikania .................................. 20 eur

Položka 83 

e) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych komunikácií 70 eur
f) Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky ciest I.,II.,III. triedy a miestnych komunikácií .................................................................................................................... 40 eur

Položka 84 

b) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu ................ 40 eur
Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť, prípadne ho odpustiť. V závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty môže správny orgán poplatok zvýšiť až na päťnásobok.
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky alebo, ak technologické postupy neumožňujú iné riešenie.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani, ak ide o povolenie podmienené vyvolanými investíciami.

Položka 85 

a) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie 115 eur
b) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie na umiestnenie
1. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m 2 ..... 30 eur
2. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m 2 ...................................................................................................... 60 eur
3. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m 2 .... 150 eur
c) Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti 30 eur
d) Povolenie výnimky na zriadenie úrovňového priecestia železnice
1. s cestou ................................................................................................................... 115 eur
2. s miestnou komunikáciou ...................................................................................... 75 eur
Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa písmena a), c) alebo d) tejto položky zvýšiť až na päťnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť. Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa písmena b) tejto položky zvýšiť až na dvojnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť.
Poznámka
Poznámka 1 k položke 84 tu platí obdobne.

Položka 140 

a) Udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto hazardných hier: 3. výherné prístroje, za každý výherný prístroj. .................................................... 1 500 eur
c) Zmena licencie na základe oznámenia alebo požiadania prevádzkovateľa hazardnej hry pri 1. hazardných hrách uvedených v písmene a) ...................................................... 200 eur
f) vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení alebo zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier, za každé vyjadrenie ........................... 100 eur

Položka 142 

a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie .. 6,50 eura
b) Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka ........................................................................................ 1,50 eura

Položka 160 

Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa zákona o ochrane prírody a krajiny
1. fyzická osoba ........................................................................................................... 10 eur
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou ....................................................................................... 100 eur
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním a verejné vysoké školy
2. Od poplatku za podanie žiadosti na vydanie súhlasu na prieskum a výskum osobitne chránených častí prírody a krajiny a od poplatku za podanie žiadosti na činnosťsúvisiacu s vykonávaním výskumu a prieskumu sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú výskum a prieskum osobitne chránených častí prírody a krajiny v záujme ochrany prírody a krajiny.
3. 3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov.

Položka 162 

a) Vydanie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov a na zmeny ich užívania a na prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách ...................................................................... 5 eur
b) Vydanie súhlasu na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov, stredných zdrojov alebo malých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu .................................................. 10 eur
c) Vydanie rozhodnutia o zmene podmienok a požiadaviek určených na prevádzku a monitorovanie stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia ................................ 10 eur

II. ČASŤ OSTATNÉ POPLATKY

Článok XVI.

Predmet poplatkov

Predmetom ostatných poplatkov sú úkony Mesta Tlmače, ktoré sú uvedené v Sadzobníku ostatných poplatkov Mesta Tlmače.

Článok XVII.

Poplatník

1. Poplatníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na úkon.
2. Ak je poplatníkov niekoľko, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne.

Článok XVIII.

Sadzba poplatku a platenie poplatkov

1. Sadzba poplatku je určená v sadzobníku pevnou sumou.
2. Poplatky za úkony sa platia:
a) v hotovosti do pokladne mesta,
b) prevodom z účtu v banke,
c) poštovým poukazom na účet mesta,
3. Základné údaje pre poplatníka:
a) názov banky: VÚB, a.s., pobočka Levice
b) č. účtu: spravidla č. SK54 0200 0000 0000 2372 9152; v prípade úhrady na iné číslo účtu, bude toto číslo poplatníkovi oznámené
c) konštantný symbol: spravidla 0308; v prípade iného konštantného symbolu, bude tento poplatníkovi oznámený
d) variabilný symbol: variabilný symbol v každom jednom prípade bude poplatníkovi oznámený
4. V prípade platby v hotovosti do pokladne mesta, pokladník vydá jedno vyhotovenie potvrdenia o platbe poplatníkovi.

Článok XIX.

Kontrola poplatkov

Hlavný kontrolór mesta Tlmače vykonáva kontrolu správnosti a včasnosti vyberania ostatných poplatkov, správnosti formy a spôsobu platenia ostatných poplatkov a správnosti a úplnosti evidovania ostatných poplatkov, ktoré sú príjmom Mesta Tlmače.

Článok XX.

Sadzobník ostatných poplatkov Mesta Tlmače

I. Poplatky za sprístupnenie informácií
1. Mesto Tlmače na základe zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien sprístupňuje informácie:
a) bezplatne
b) za úhradu materiálnych nákladov, ak súčet jednotlivých položiek hradených v zmysle sadzobníka úhrad presiahne čiastku 3 eur.
2. Úhrady za jednotlivé materiálne náklady na sprístupnenie informácie sú:
a) náklady spojené s vyhotovením kópie:

 • za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4...................... 0,10 eur
 • za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4.............................. 0,15 eur 
 • za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3...................... 0,15 eur 
 • za vyhotovenie obojstranného listu formátu A3.............................. 0,20 eur

b) náklady na technický nosič dát (CD/DVD) ........................................ 0,60 eur
c) náklady spojené so zaslaním informácie – obálky

 • obálka formátu C6 (malá)................................................................. 0,01 eur 
 • obálka formátu B6 s doručenkou (malá)........................................... 0,03 eur 
 • obálka formátu C5 (stredná) ............................................................. 0,03 eur
 • obálka formátu C5 s doručenkou (stredná)....................................... 0,07 eur 
 • obálka formátu C4 (veľká)................................................................ 0,04 eur 
 • obálka formátu B4 (veľká) ............................................................... 0,16 eur 
 • náklady spojené so zaslaním informácie sa spoplatňujú podľa aktuálneho cenníka poštových služieb a cenníka telekomunikačných služieb v prípade faxového spojenia.

3. Náklady za sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím znáša Mesto Tlmače7 .
4. Mesto Tlmače sprístupňuje informácie v režime opakovaného použitia informácií odplatne za každé jedno sprístupnenie.
5. Úhrady za opakované sprístupnenie informácií:
a) Náklady spojené so zhotovením kópie 

 • za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4...................... 0,10 eur 
 • za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4.............................. 0,15 eur 
 • za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3...................... 0,15 eur 
 • za vyhotovenie obojstranného listu formátu A3.............................. 0,20 eur

b) Náklady spojené so zadovážením technických nosičov
c) Náklady spojené s odoslaním informácií sa spoplatňujú podľa aktuálneho cenníka poštových služieb a cenníka telekomunikačných služieb v prípade faxového spojenia.
d) Náklady spojené s vynaloženou ľudskou prácou sa vypočítajú podľa počtu hodín na základe minimálnej hodinovej mzdy za predchádzajúci kalendárny rok určenej podľa osobitného predpisu8 .

II. Poplatok za vydanie tabuľky orientačného čísla.................................... 4,80 eur

III. Poplatky za kopírovanie na referáte Prvého kontaktu
a) za vyhotovenie jednej strany
informácie formátu A4 .............................. 0,10 eur
b) za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4 ...................................... 0,15 eur
c) za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3 ............................. 0,15 eur
d) za vyhotovenie obojstranného listu formátu A3 ..................................... 0,20 eur

IV. Poplatok za vydanie náhradnej známky pre psa .................................... 1,65 eur

V. Poplatok za vyhotovenie 2. a následnej upomienky .................................... 5,00 eur

VI. Poplatky za cintorínske služby
1. Za prenajatie hrobového miesta na cintoríne sa stanovujú tieto ceny:
a) Prenajaté miesto na jednohrob v zemi a miesta na urnovú schránku vrátane príslušenstva k hrobu a k schránke na obdobie 10 rokov 
......................................................................................................................... 25 eur
b) Prenajaté miesto na dvojhrob v zemi vrátane miesta príslušenstva k hrobu na obdobie 10rokov.............................................................................................................. 40eur
c) Prenajaté miesto na trojhrob v zemi vrátane miesta príslušenstva k hrobu na obdobie 10rokov ............................................................................................................. 70eur


 • 7 § 21 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • 8 § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 460/2008 Z. z.

d) prenajaté miesto na detský hrob v zemi vrátane miesta príslušenstva k hrobu na obdobie 10 rokov............................................................................................... 20 eur
e) Prenajatie urnovej schránky v urnovom háji vrátane miesta príslušenstva k schránke na obdobie 10 rokov......................................................................................... 200 eur
f) Prenájom miesta v kolumbáriu (slúži na ukladanie urien s popolom do oddelených, uzavretých miest na uloženie urny s popolom) na obdobie 10 rokov ........................................................................................................................ 250 eur
g) Obnovenie /predĺženie/ užívacieho práva na miesto na hrob na obdobie 10 rokov: Jednohrob alebo urnové miesto v urnovom háji: ................................................25 eur 
Dvojhrob:............................................................................................................ 40 eur 
Trojhrob:.............................................................................................................. 70 eur 
Detský hrob:........................................................................................................ 20 eur
h) Obnovenie užívacieho práva na urnovú schránku v urnovom háji na ďalších 10 rokov .......................................................................................................................... 50 eur
i) Obnovenie užívacieho práva v kolumbáriu na ďalších 10 rokov...................... 50 eur 2. Prevádzkovateľ pohrebiska stanovuje tieto ceny za:
a) Prenájom domu smútku (na smútočný obrad): .................................................. 9 eur
b) Prenájom chladiaceho zariadenia/deň: ............................................................... 9 eur
c) Organizáciu pohrebu vrátane ozvučenia: ......................................................... 25 eur
d) Jednorazový vstup do areálu pohrebiska motorovým automobilom.................. 3 eur
e) .poplatok za likvidáciu hrobového príslušenstva -urna.................................... 150 eur
f) poplatok za likvidáciu hrobového príslušenstva -jednohrob.............................200 eur
g) poplatok za likvidáciu hrobového príslušenstva dvojhrob.............................. 300 eur
h) poplatok za likvidáciu hrobového príslušenstva - trojhrob.............................. 350 eur
i) poplatok za likvidáciu hrobového príslušenstva -štvorhrob ............................ 400 eur
(fyzické osoby, fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, s predchádzajúcim povolením správcu, oslobodenie od poplatku v zmysle VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska)

Na služby poskytované externými spoločnosťami sa vzťahuje cenník týchto spoločností a ceny dohodnuté individuálne medzi objednávateľom služby a jej poskytovateľom.

VII. Poplatky za hlásenie miestnym rozhlasom

1. Vyhlásenie oznamu miestnym rozhlasom / aj komerčný oznam/ ................................ 4 eur
2. Vyhlásenie oznamu politickej a predvolebnej kampane............................................. 7 eur Gratulácie (text + skladba)......................................................................................... 4 eur

Od poplatku sú oslobodené:
cirkev, zdravotníctvo, oznamy porúch, odstávky energií, kultúra (na území mesta), športové podujatia (na území mesta), oznamy o pohreboch, oznamy spoločenských organizácií s pôsobnosťou na území mesta, školy, škôlky, oznamy štátnych orgánov, samosprávy, straty a nálezy.

VIII. Prenájom Domu kultúry v dolnej časti mesta

1. Prenájom za účelom spoločenského podujatia........................................... 6 eur/ hodina
2. Prenájom za účelom politickej alebo predvolebnej kampane.....................10 eur/ hodina
3. Prenájom za účelom skupinového cvičenia...................................................6 eur/hodina

IX. Prenájom Denného centra na Mládežníckej 163/6

1. Prenájom za účelom školenia......................................................................10 eur/hodina
2. Prenájom za účelom skupinového cvičenia..................................................6 eur/hodina
3. Prenájom za účelom spoločenského podujatia..............................................6 eur/hodina

X. Prenájom Spoločenského domu na Lipníku

1. Veľká sála, spoločenské podujatie.......................................................135 eur/podujatie
2. Veľká sála, za účelom politickej alebo predvolebnej kampane............210 eur/podujatie
3. Veľká sála, spoločenské podujatie:......................................................... 15 eur/hodina
   Intenzívne osvetlenie........... 5 eur/hodina
   Obsluha technika................. 5 eur/hodina
   Ozvučenie ............................. 6 eur/hodina
4. Veľká sála + klubovňa....................................................................... 170 eur / podujatie
5. Klubovňa, spoločenské podujatie........................................................ 50 eur /podujatie
6. Klubovňa, za účelom politickej alebo predvolebnej kampane............. 70 eur/ podujatie
7. Klubovňa – schôdze domové a podobné.............................................. 10 eur / podujatie
Prenájom za priestory v Spoločenskom dome je výnosom príspevkovej organizácie MsKS v Tlmačoch a uhrádzajú sa v pokladni rozpočtovej organizácie.

XI. Prenájom priestorov Mestského úradu, Námestie odborárov 10 

1. Veľká zasadačka .....................................................................6 eur/každá začatá hod.
2. Veľká zasadačka s použitím premietacej techniky.................10 eur/každá začatá hod.
3. Malá zasadačka ........................................................................6 eur/každá začatá hod.

XII. Ubytovanie v ubytovni v Spoločenskom dome na Lipníku

4. Cena za jedno lôžko v ubytovni na jeden deň/noc.......................................... 10 eur/noc
5. Cena za jedno lôžko v ubytovni na sedem a viac nocí .......................................8 eur /noc
V prípade dlhodobého ubytovania je možná individuálna dohoda so zriaďovateľom ubytovne.

XIII. Prenájom telocvične T 18 

Občania mesta Tlmače:
1. Deti a dorast..................................................................................................12 eur/hodina
2. Jednotlivci
     a. tenis, speedminton a pod. ...............................................................12 eur/hodina 
     b. badminton 1x dvorec ......................................................................10 eur/hodina
     c. badminton 2 x dvorec ..........................................................9 eur/dvorec, hodina
3. Kolektívne športy- registrované kluby...........................................................15 eur/hodina 4. Kolektívne športy – neregistrovaní ............................................................. 18 eur/hodina

Pri kolektívnych športoch platí zásada domáceho kolektívu pri nadpolovičnej väčšine občanov Tlmáč. 
Ostatní
1. Jednotlivci
a. tenis, speedminton a pod. ............................................................. 15 eur/hodina
b. badminton 1 x dvorec ....................................................................12 eur/hodina
c. badminton 2 x dvorec .......................................................10 eur/dvorec, hodina
2. Kolektívne športy (futbal, volejbal, florbal a pod.)........................................21 eur/hodina

XIV. Rekreačná chata Dudince

Pre zamestnancov MsÚ, zamestnancov príspevkových a rozpočtových organizácií a ich rodinných príslušníkov:
1. Cena za jedno lôžko v chate na jeden deň/noc pre dospelú osoba ..................... 5 eur/noc
2. Cena za jedno lôžko v chate na jeden deň/noc a osobu do 15 r. ...................... 3 eur/noc
Pre blízkych príbuzných alebo pozvaných hostí zamestnancov MsÚ, zamestnancov príspevkových a rozpočtových organizácií:
1. Cena za jedno lôžko v chate na jeden deň/noc pre dospelú osoba ..................... 6 eur/noc
2. Cena za jedno lôžko v chate na jeden deň/noc a osobu do 15 r. ...................... 4 eur/noc

III. časť

Záverečné ustanovenia

1. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu primátora mesta, t.j. 3.10.2022.
2. Ruší sa Interná smernica Správne poplatky a ostatné poplatky vyberané Mestom TLMAČE zo dňa 1.07.2020 vydaná Mestom Tlmače. Ruší sa vnútorný predpis č. 2/2013 Sadzobník poplatkov za odplatné služby poskytované mestom Tlmače vrátane jeho dodatkov.

V Tlmačoch, 3.10.2022

Miroslav Kupči
primátor mesta

Správne poplatky a ostatné poplatky vyberané Mestom Tlmače, platnosť od 3.10.2022

smernica _spr.poplatky_ost._poplatky_Mesto Tlmace.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 992,9 kB