13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tlmačoch

Kedy: 18. 4. 2024 16:30

Kde: Veľká zasadačka MsÚ

erb mesta Tlmače

13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tlmačoch

Typ akcie: ostatné (zasadanie zastupiteľstva)

PRIMÁTOR MESTA TLMAČE

v zmysle ustanovenia §12 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvoláva 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tlmačoch na deň:

18. apríl 2024 o 16,30 hod.

Návrh programu:

Otvorenie zasadnutia

 1. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 2. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
 3. Vystúpenie obyvateľov mesta
 4. Správa o kontrole plnenia uznesení
 5. VZN mesta Tlmače č. 01/2024 o  umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách na území mesta Tlmače (PRED)
 6. Návrh na udelenie čestného občianstva p. Ing. Eve Seidlovej
 7. Výsledky hospodárenia mesta Tlmače a ním zriadených organizácií za rok 2023 /MsKS, SMT, MsÚ/
 8. Úprava výšky príspevku pre Centrá voľného času na rok 2024
 9. Zmena rozpočtu mesta č. 1/2024-Z.
 10. Zrušenie uznesenia č. 10/141223.
 11. Zámer na prenájom parciel pod parkoviská k BD Slovanská ul. 36/27, Tlmače – Letura s.r.o.
 12. Priamy prenájom kancelárie č. 6 so zázemím s výmerou 22,5 m2 v Zdravotnom stredisku 
 13. Priamy prenájom kancelárie č. 7 so zázemím s výmerou 18,6 m2 v Zdravotnom stredisku
 14. Priamy prenájom obchodného priestoru so zázemím s výmerou 34,8 m2 v Dome služieb
 15. Informácia o zmene organizačnej štruktúry mestského úradu k 1.3.2024
 16. Vzdanie sa členstva v Komisii financií a správy mestského majetku
 17. Interpelácia
 18. Rôzne
 19. Záver

 

Miroslav Kupči v.r.

      primátor mesta

Ďalšie informácie

Adresa miesta konania

Veľká zasadačka MsÚ, Tlmače

Organizátor

Mesto Tlmače