Matrika, opatrovateľská služba, správa cintorínov

Matrikárka: Erika Galbavá

 • evidencia narodení, manželstiev a úmrtí,
 • zápisy do matričných kníh,
 • vyhotovovanie osvedčení o právnej spôsobilosti,
 • zmeny mena a priezviska,
 • oznamovacia povinnosť o matričných udalostiach,
 • osvedčenie listín a podpisov.

 

Kontakt: 

Adresa: Mestský úrad Tlmače, Námestie odborárov 10, 935 21 Tlmače
Tel.č.: 036/634 2198, 0905 202 100
E-mail: matrika@mestotlmace.skerika.galbava@mestotlmace.sk


Doklady potrebné k uzavretiu manželstva

Slovenský občan:

 • rodný list
 • občiansky preukaz
 • rozvedená/ý – právoplatný rozsudok o rozvode
 • vdovec/vdova – úmrtný list alebo právoplatné rozhodnutie o vyhlásení za mŕtveho

Cudzinec:
(najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva predloží)

 • rodný list
 • doklad o právnej spôsobilosti k uzavretiu manželstva (doklad o tom, že cudzinec je podľa zákonov svojho štátu spôsobilý uzavrieť manželstvo s ...)
 • doklad o štátnom občianstve
 • doklad o trvalom pobyte
 • potvrdenie o osobnom stave (slobodný, rozvedený, vdovec)
 • doklad, ktorým preukáže svoju totožnosť
 • rozvedený – právoplatný rozsudok o rozvode
 • vdovec/vdova – úmrtný list

Doklad vydaný cudzím štátom, aby platil na území SR:

 • ku dňu uzavretia manželstva nesmie byť starší ako 6 mesiacov (ak je v doklade stanovená kratšia doba platnosti, platí kratšia)
 •  originál dokladu, ktorý vydal cudzozemský úrad musí mať vyššie overenie úradu (úradníka), ktorý doklad vydal – APOSTILLE (ak s týmto štátom nemá SR Zmluvu o právnej pomoci)
 • doklad zo štátov, ktoré nepodpísali Haagsky dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia musí byť superlegalizovaný – potvrdený Ministerstvom zahraničných vecí daného štátu a následne Veľvyslanectvom SR v danom štáte
 • preklad dokladu (originálu) do slovenského jazyka – slovenským súdnym prekladateľom
   

Osobitná matrika

Narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie štátnych občanov SR, ktoré nastali na:

 • území cudzieho štátu,
 • zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte,
 • lodi alebo v lietadle mimo územia SR,
 • území nepatriacom žiadnemu štátu,

sa zapisujú do osobitnej matriky.

Zápis podľa predchádzajúceho odseku sa vykoná na základe oznámenia. K oznámeniu musia byť priložené doklady potrebné na vykonanie zápisu v osobitnej matrike. Oznámenie možno urobiť na:

 • zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v cudzom štáte,
 • matričnom úrade, v ktorého územnom obvode má občan trvalý pobyt,
 • matričnom úrade, v ktorého územnom obvode mal občan posledný trvalý pobyt, alebo
 • ktoromkoľvek matričnom úrade, ak občan nemal na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

Zápis sa vykoná na základe rodného listu, sobášneho listu alebo úmrtného listu vydaného cudzím štátom, dokladu o štátnom občianstve SR, zápisu o narodení, uzavretí manželstva alebo úmrtí spísaného zastupiteľským úradom alebo matričným úradom, alebo na základe inej listiny, alebo iného obdobného dôkazu matričnej udalosti. Týmto spôsobom nemožno nahradiť právoplatné rozhodnutie súdu o vyhlásení za mŕtveho.

Zápis do osobitnej matriky sa vykonáva najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia oznámenia. V odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o tri mesiace. O predĺžení lehoty a dôvodoch jej predĺženia sa žiadateľ o zápis do osobitnej matriky písomne upovedomí.

Osobitnú matriku vedie Ministerstvo vnútra SR.

 

Osvedčovanie podpisov a listín

Osvedčovanie listín

     Mestský úrad pri osvedčovaní listiny zodpovedá za to, že odpis listiny alebo jeho kópia sa zhoduje s predloženým originálom listiny alebo s jej osvedčeným odpisom alebo s osvedčenou kópiou. Osvedčovaním zhody odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou sa neosvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine. Ak osvedčený odpis listiny alebo jej kópia tvorí dva listy a viac listov, sú spojené šnúrou, ktorej voľné konce sa prekryjú nálepkou s odtlačkom úradnej pečiatky.

Mestský úrad   nevykonáva osvedčenie:

 • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine (týka sa to aj prekladov),
 • odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
 • ak ide o odpis listiny alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností, 
 • ak nemožno porovnať odpisy listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napr. mapy, geometrické plány),
 • ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku, to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku,
 • ak ide o listiny s reliéfnou pečiatkou, hologramom alebo listinu, ktorú tvorí QR kód.

Osvedčovanie podpisov na listinách

     Pri   osvedčovaní   podpisu na listine zodpovedá mestský úrad za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčovaný, že sa podpísala do osvedčovacej knihy. Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť pri osvedčovaní podpisu prítomná.
     Ak žiada o osvedčenie fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov (imobilný občan) nemôže dostaviť do úradnej miestnosti príslušného úradu, je možné osvedčenie vykonať i mimo úradnej miestnosti (iba na území mesta). V tomto prípade je potrebné si vopred dohodnúť konkrétne podmienky a termín osvedčenia.
     Osvedčenie podpisu nie je možné vykonať na listine, ktorá bude následne použitá v zahraničí  (takéto osvedčenie vykoná notár) a na listine, ktorá je napísaná v cudzom jazyku – to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku.


Poplatky

 • Osvedčenie podpisu a fotokópie listiny v slovenskom jazyku (1 strana A4) – 2,00 EUR
 • Osvedčenie podpisu a fotokópie listiny v českom jazyku (1 strana A4) – 4,00 EUR

Potrebné doklady/dokumenty - Osvedčovanie listín

 • doklad totožnosti: občiansky preukaz, cestovný doklad, vojenský preukaz, námornícka knižka alebo povolenie na pobyt pre cudzinca
 • originál osvedčovanej listiny

 

Potrebné doklady/dokumenty - Osvedčovanie podpisov na listinách

 • doklad totožnosti: občiansky preukaz, cestovný doklad, vojenský preukaz, námornícka knižka alebo povolenie na pobyt pre cudzinca
 • listina, na ktorej je potrebné osvedčiť podpis


Legislatíva

Vzory dokumentov / Tlačivá

Čestné vyhlásenie (.doc)

VZOR_Čestné_vyhlásenie.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18,1 kB

Čestné vyhlásenie (.pdf)

VZOR_Čestné_vyhlásenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 87,64 kB

Generálne plnomocenstvo (.doc)

VZOR_Generálne plnomocenstvo.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,92 kB

Generálne plnomocenstvo (.pdf)

VZOR_Generálne plnomocenstvo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 244,92 kB

Splnomocnenie všeobecné (.doc)

VZOR_Splnomocnenie všeobecné.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18,27 kB

Splnomocnenie všeobecné (.pdf)

VZOR_Splnomocnenie všeobecné.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 83,89 kB

Splnomocnenie na prepis auta (.doc)

VZOR_Splnomocnenie_na_prepis_auta.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12,14 kB

Splnomocnenie na prepis auta (.pdf)

VZOR_Splnomocnenie_na_prepis_auta.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 92,12 kB