Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
mesto Tlmače
MestoTlmače

Spustili sme pre vás nové webové stránky.

Matrika, opatrovateľská služba, správa cintorínov

Matrikárka: Erika Galbavá

 • evidencia narodení, manželstiev a úmrtí,
 • zápisy do matričných kníh,
 • vyhotovovanie osvedčení o právnej spôsobilosti,
 • zmeny mena a priezviska,
 • oznamovacia povinnosť o matričných udalostiach,
 • osvedčenie listín a podpisov.

 

Kontakt: 

Adresa: Mestský úrad Tlmače, Námestie odborárov 10, 935 21 Tlmače
Tel.č.: 036/634 2198, 0905 202 100
E-mail: matrika@mestotlmace.skerika.galbava@mestotlmace.sk


Doklady potrebné k uzavretiu manželstva

Slovenský občan:

 • rodný list
 • občiansky preukaz
 • rozvedená/ý – právoplatný rozsudok o rozvode
 • vdovec/vdova – úmrtný list alebo právoplatné rozhodnutie o vyhlásení za mŕtveho

Cudzinec:
(najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva predloží)

 • rodný list
 • doklad o právnej spôsobilosti k uzavretiu manželstva (doklad o tom, že cudzinec je podľa zákonov svojho štátu spôsobilý uzavrieť manželstvo s ...)
 • doklad o štátnom občianstve
 • doklad o trvalom pobyte
 • potvrdenie o osobnom stave (slobodný, rozvedený, vdovec)
 • doklad, ktorým preukáže svoju totožnosť
 • rozvedený – právoplatný rozsudok o rozvode
 • vdovec/vdova – úmrtný list

Doklad vydaný cudzím štátom, aby platil na území SR:

 • ku dňu uzavretia manželstva nesmie byť starší ako 6 mesiacov (ak je v doklade stanovená kratšia doba platnosti, platí kratšia)
 •  originál dokladu, ktorý vydal cudzozemský úrad musí mať vyššie overenie úradu (úradníka), ktorý doklad vydal – APOSTILLE (ak s týmto štátom nemá SR Zmluvu o právnej pomoci)
 • doklad zo štátov, ktoré nepodpísali Haagsky dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia musí byť superlegalizovaný – potvrdený Ministerstvom zahraničných vecí daného štátu a následne Veľvyslanectvom SR v danom štáte
 • preklad dokladu (originálu) do slovenského jazyka – slovenským súdnym prekladateľom
   

Osobitná matrika

Narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie štátnych občanov SR, ktoré nastali na:

 • území cudzieho štátu,
 • zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte,
 • lodi alebo v lietadle mimo územia SR,
 • území nepatriacom žiadnemu štátu,

sa zapisujú do osobitnej matriky.

Zápis podľa predchádzajúceho odseku sa vykoná na základe oznámenia. K oznámeniu musia byť priložené doklady potrebné na vykonanie zápisu v osobitnej matrike. Oznámenie možno urobiť na:

 • zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v cudzom štáte,
 • matričnom úrade, v ktorého územnom obvode má občan trvalý pobyt,
 • matričnom úrade, v ktorého územnom obvode mal občan posledný trvalý pobyt, alebo
 • ktoromkoľvek matričnom úrade, ak občan nemal na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

Zápis sa vykoná na základe rodného listu, sobášneho listu alebo úmrtného listu vydaného cudzím štátom, dokladu o štátnom občianstve SR, zápisu o narodení, uzavretí manželstva alebo úmrtí spísaného zastupiteľským úradom alebo matričným úradom, alebo na základe inej listiny, alebo iného obdobného dôkazu matričnej udalosti. Týmto spôsobom nemožno nahradiť právoplatné rozhodnutie súdu o vyhlásení za mŕtveho.

Zápis do osobitnej matriky sa vykonáva najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia oznámenia. V odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o tri mesiace. O predĺžení lehoty a dôvodoch jej predĺženia sa žiadateľ o zápis do osobitnej matriky písomne upovedomí.

Osobitnú matriku vedie Ministerstvo vnútra SR.

Príďte nás navštíviť

mesto Tlmače