Hlavný kontrolór

Ing. Štefan Jurák

Úradné hodiny: 

Streda:  7,30 - 11,30             12,00 - 15,30
Štvrtok: 7,30 - 11,30             12,00 - 15,00

Adresa: 

Mestský úrad Tlmače
Nám. odborárov č.10
935 21 Tlmače

Kontakt:

Hlavný kontrolór mesta vykonáva:

 • kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta,
 • kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta,
 • kontrolu vybavovania sťažností a petícií, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta,
 • kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva,
 • kontrolu dodržiavania interných predpisov mesta,
 • kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi (napr. zákon 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov),
 • je povinná vykonať kontrolu, ak ju o to požiada mestské zastupiteľstvo.

Vypracúva

 • odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného účtu mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve.

Predkladá

 • mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti,
 • raz ročne správu o kontrolnej činnosti,
 • správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí.

Spolupracuje

 • so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov EÚ.

Vybavuje

 • sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon (152/1988 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov).

Plní

 • ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

Zúčastňuje sa

 • Na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a na zasadnutiach mestskej rady s hlasom poradným, môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených mestským zastupiteľstvom.

Kontrolnej činnosti podlieha

 • Mestský úrad
 • Materská škola, Námestie odborárov, rozpočtová organizácia
 • Školská jedáleň pri MŠ, Námestie odborárov, rozpočtová organizácia
 • Materská škola, Nová ul., rozpočtová organizácia
 • Školská jedáleň pri MŠ, Nová ul., rozpočtová organizácia
 • Základná škola, rozpočtová organizácia
 • Školská jedáleň pri ZŠ, rozpočtová organizácia
 • Základná umelecká škola, rozpočtová organizácia
 • Mestské kultúrne stredisko Tlmače, príspevková organizácia
 • Technické služby Tlmače, s.r.o.,
 • BYTREAL Tlmače, s.r.o.
 • Osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu (napr. zákon 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon 523/2004 Z. Z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov) v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

 

rok 2024

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Tlmače na II. polrok 2024

Návrh plánu kontrolnej činnosti II. polrok 2024 Tlmače-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 241,74 kB
Vložené: 17. 5. 2024

Správa o výsledku kontroly č. 1/2024

Správa č. 1-2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 227,44 kB
Vložené: 28. 2. 2024

rok 2023

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2024

Návrh plánu kontrolnej činnosti I. polrok 2024 Tlmače.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 248,92 kB
Vložené: 28. 11. 2023

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Tlmače na I. polrok 2023

navrh_planu_kontrolnej_cinnosti_I.polrok 2023_Tlmace.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 520,71 kB
Vložené: 28. 11. 2022

rok 2022

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Tlmače na II. polrok 2022

navrh_planu_kontrolnej_cinnosti_ II. polrok 2022 .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 520,84 kB
Vložené: 28. 11. 2022

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Tlmače na I. polrok 2022

navrh_planu_kontrolnej_cinnosti_I. polrok 2022 Tlmace.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 519,61 kB
Vložené: 28. 11. 2022

rok 2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Tlmače na II. polrok 2021

návrh_planu_kontrolnej_cinnosti_ II. polrok 2021_Tlmace.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 519,76 kB
Vložené: 28. 11. 2022

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Tlmače na I. polrok 2021

navrh_planu_kontr.cinnosti I.. polrok 2021 Tlmace.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 509,01 kB
Vložené: 28. 11. 2022

rok 2020

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Tlmače na II. polrok 2020, súbor na stiahnutie:

Návrh plánu kontrolnej činnosti II. polrok 2020 Tlmače.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 518,45 kB
Vložené: 29. 5. 2020

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Tlmače na I. polrok 2020, súbor na stiahnutie:

navrh_planu_kontrolnej_cinnosti_I. polrok 2020 Tlmače-2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 518,89 kB
Vložené: 29. 5. 2020

rok 2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Tlmače na II. polrok 2019, súbor na stiahnutie:

navrh_planu_kontr._cinnosti II. polrok 2019 Tlmače.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 522,59 kB
Vložené: 29. 5. 2020

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Tlmače na I. polrok 2019, súbor na stiahnutie:

navrh_planu_kontrolnej_cinnosti_ I. polrok 2019 Tlmače-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 459,73 kB
Vložené: 29. 5. 2020

rok 2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Tlmače na I. polrok 2018, súbor na stiahnutie:

navrh_planu_kontrolnej_cinnosti_ I. polrok 2018 Tlmače.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 550,27 kB
Vložené: 29. 5. 2020

Správa o výsledku finančnej kontroly 2 -2018 .pdf

Správa o výsledku finančnej kontroly 2 -2018 .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 573,97 kB
Vložené: 4. 7. 2018

Stanovisko HK k záverečnému účtu Tlmače 2017.pdf

Stanovisko HK k záverečnému účtu Tlmače 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 272,09 kB
Vložené: 4. 7. 2018

Správa o výsledku kontroly č. 1- 2018 -HK.pdf

Správa o výsledku kontroly č. 1- 2018 -HK.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 768,08 kB
Vložené: 2. 5. 2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti II. polrok 2018 Tlmače.pdf

Návrh plánu kontrolnej činnosti II. polrok 2018 Tlmače.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 470,85 kB
Vložené: 2. 5. 2018

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2017, súbor na stiahnutie:

rocna_sprava_z_kontr._cinnosti_TL 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 223,18 kB
Vložené: 18. 4. 2018

rok 2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Tlmače na II. polrok 2017, súbor na stiahnutie:

navrh_pl.kontr.cinnosti_II. polrok 2017_Tlmace.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 607,71 kB
Vložené: 11. 5. 2017

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Tlmače za rok 2016, súbor na stiahnutie:

sprava_o_kontr.cinnosti_hl.kontrolora_ za rok 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 253,27 kB
Vložené: 16. 2. 2017
Zobrazené 1-20 z 77