Prednostka mestského úradu

Mgr.Zuzana Kotrus Rákociová

Kompetencie – Prednosta mestského úradu (ďalej len MsÚ):

 • organizuje a riadi prácu MsÚ
 • zabezpečuje hospodárny a správny chod MsÚ
 • zabezpečuje materiálno technické zabezpečenie MsÚ a útvarov mesta a stará sa o jeho údržbu
 • zabezpečuje poskytovanie odbornej a metodickej pomoci právnym subjektom zriadeným a  založeným mestským zastupiteľstvom (ďalej len MsZ)
 • stará sa o ochranu a hospodárenie s majetkom mesta
 • zabezpečuje jednotný postup oddelení a spoluprácu pri plnení úloh, ako aj spoluprácu MsÚ s  Obvodným oddelením policajného zboru prostredníctvom primátora mesta
 • zastupuje MsÚ navonok
 • sleduje výkon samosprávy z hľadiska dodržiavania zákonnosti
 • organizuje, riadi a vykonáva podľa pokynov primátora mesta základnú prácu na úseku civilnej  ochrany, požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v čase nebezpečenstva, živelných pohrôm a havárií, prípadne iného ohrozenia
 • zabezpečuje vzdelávanie zamestnancov úradu
 • plní ďalšie úlohy, ktoré mu uloží MsZ a primátor mesta v rámci jeho pracovnej náplne
 • realizuje organizáciu MsÚ v zmysle schváleného rozpočtu mesta v súlade so schválenou  organizačnou štruktúrou MsÚ
 • zabezpečuje výkon nariadení mesta, mestskej rady, MsZ a rozhodnutí primátora
 • v spolupráci s komisiou verejného poriadku a  aktívne spolupracuje na riešení sťažností a podnetov občanov mesta

Kontakt:

Adresa: MsÚ Tlmače, Nám. odborárov 10, 935 21 Tlmače
Tel. č.: 036/634 17 59, 0918 431 051
E-mail: prednosta@mestotlmace.skzuzana.kotrus@mestotlmace.sk