Štatút mesta

  • Štatút mesta Tlmače zo dňa 15.12.2022
  • Návrh Štatútu vyvesený na úradnej tabuli mesta: 29.11.2022
  • Štatút mesta Tlmače schválený MsZ: 15.12.2022
  • Účinnosť od: 16.12.2022
  • Podpísané primátorom mesta: Miroslav Kupči -  .2022

     

Mestské zastupiteľstvo v Tlmačoch v zmysle IV. hlavy Ústavy Slovenskej republiky v platnom znení, v zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) schvaľuje tento

ŠTATÚT MESTA TLMAČE

PREAMBULA

My, obyvatelia mesta Tlmače, s úctou k bohatej histórii nášho mesta, vychádzajúc z tradícií a dedičstva predkov, v záujme prosperity a všestranného rozvoja mesta Tlmače, s dôsledným uplatňovaním demokratických princípov v každej oblasti života, mysliac na blaho budúcich generácií uznášame sa prostredníctvom svojich zvolených zástupcov na tomto štatúte.

PRVÁ ČASŤ ÚVODNÉ USTANOVENIA

Čl. 1 1.

1. Štatút mesta Tlmače je základný dokument mesta Tlmače, ktorý upravuje právne postavenie mesta Tlmače, majetkové postavenie a hospodárenie mesta, spôsob výkonu samosprávy mesta, postavenie, povinnosti a oprávnenia poslancov mestského zastupiteľstva, ustanovuje mestské symboly, spôsob udeľovania čestného občianstva mesta, mestských vyznamenaní, vedenie kroniky mesta a spoluprácu s inými obcami.

2. Štatút mesta Tlmače je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom mesta.

Čl. 2 

Postavenie mesta Tlmače

1. Mesto Tlmače (ďalej len „mesto“) je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Združuje osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt. Mesto je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
2. Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov. Mestu pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.
3. Mesto má právo združovať sa s inými mestami a obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu.

Čl. 3 

Územie mesta

1. Územie mesta je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie o rozlohe 464 ha. Pre účely evidencie ulíc a evidencie obyvateľstva sa delí na:
a) Dolná časť Tlmače
b) Horná časť- sídlisko Lipník
2. Mesto zriaďuje, zrušuje, rozdeľuje alebo mesto a obce zlučuje vláda nariadením. Rozhodnúť o tom možno iba so súhlasom mesta a na základe stanoviska príslušného orgánu.
3. O inej zmene územia mesta ako v odseku 2 tohto článku rozhoduje so súhlasom mesta príslušný orgán, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
4. Mesto sa člení na ulice a iné verejné priestranstvá, ktoré majú svoj názov; názvy určuje a mení mesto nariadením, pričom prihliada na históriu mesta, na významné nežijúce osobnosti, na veci a pod.

Čl. 4 

Obyvatelia mesta Tlmače

1. Obyvateľom mesta je osoba, ktorá má na území mesta Tlmače trvalý pobyt.
2. Obyvateľ mesta sa zúčastňuje na samospráve mesta. Má právo najmä:
a) voliť orgány samosprávy mesta a byť zvolený do orgánu samosprávy mesta, MESTO TLMAČE Štatút mesta Tlmače Strana 4 z 15 Účinnosť: 16.12.2022
b) hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta (miestne referendum)
c) zúčastňovať sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a na zhromaždeniach obyvateľov mesta a vyjadrovať na nich svoj názor,
d) obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány mesta,
e) používať obvyklým spôsobom mestské zariadenia a ostatný majetok mesta slúžiaci pre verejné účely,
f) požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v meste,
g) požadovať pomoc v čase náhlej núdze.
3. Obyvateľ mesta sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní mesta a poskytuje pomoc orgánom mesta. V súvislosti s tým je povinný:
a) ochraňovať majetok mesta a podieľať sa na nákladoch mesta, vykonávať menšie obecné služby organizované mestom, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov mesta a sú vykonávané v záujme mesta,
b) podieľať sa na ochrane a na zveľaďovaní životného prostredia v meste,
c) napomáhať udržiavať poriadok v meste,
d) poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii a na odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie v meste.
4. Mesto je povinné poskytnúť obyvateľovi mesta nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc. K tomuto účelu vydá mesto všeobecne záväzné nariadenie.
5. Na samospráve mesta Tlmače má právo podieľať sa aj ten, kto a) má na území mesta nehnuteľný majetok alebo v meste platí miestnu daň alebo miestny poplatok, b) je v meste prihlásený na prechodný pobyt, c) má čestné občianstvo mesta Tlmače.
6. Na osoby uvedené v odseku 5 sa nevzťahuje odsek 2 písm. a) a b).
7. Pravidlá spôsobilosti výkonu oprávnení v odseku 2 písm. a) a b) upravuje osobitný predpis.

Čl. 5 

Samospráva mesta Tlmače

1. Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jeho samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.
2. Samosprávu mesta vykonávajú obyvatelia mesta
a) orgánmi mesta,
b) miestnym referendom,
c) zhromaždením obyvateľov mesta.
3. Mesto pri výkone samosprávy najmä:
a) vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným mestu do užívania,
b) zostavuje a schvaľuje rozpočet mesta a záverečný účet,
c) rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu,
d) usmerňuje ekonomickú činnosť v meste, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území mesta, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v meste,
e) utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,
f) zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, mestského cintorína, kultúrnych, športových a ďalších mestských zariadení, kultúrnych pamiatok, a pamätihodností,
g) zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v meste, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,
h) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
i) plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie mesta; určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská,
j) obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života mesta, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v meste,
k) vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov mesta a rozvoja mesta,
l) zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
m) organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta,
n) zabezpečuje verejný poriadok v meste; nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,
o) vedie mestskú kroniku v štátnom jazyku,
p) zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,
q) plní úlohy na úseku sociálnej pomoci,
r) vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách.
4. Ak zákon pri úprave pôsobnosti mesta neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti mesta.
5. Mesto spolupracuje v záujme svojho rozvoja s politickými stranami a politickými hnutiami, s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami, ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v meste.

Čl. 6 

Vzťah mesta a štátu a iných subjektov

1. Na mesto možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením úloh na mesto štát poskytne mestu potrebné finančné a iné materiálne prostriedky.
2. Výkon štátnej správy prenesený na mesto zákonom riadi a kontroluje vláda. Mesto pri rozhodovaní o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb vo veciach preneseného výkonu štátnej správy koná podľa zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov; v ostatných prípadoch sa riadi aj uzneseniami vlády a internými normatívnymi aktmi ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy.
3. Mesto podlieha dozoru štátu v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi.
4. V záujme plnenia úloh mesto spolupracuje s orgánmi štátu. Orgány štátu poskytujú mestu pomoc v odborných veciach a potrebné údaje z jednotlivých evidencií vedených orgánmi štátu a podieľajú sa na odbornej príprave zamestnancov mesta a poslancov obecných zastupiteľstiev (ďalej len "poslanec"). Mesto poskytuje orgánom štátu potrebné údaje pre jednotlivé evidencie vedené orgánmi štátu alebo pre úradné konania v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi.
5. Štát v spolupráci s mestom zabezpečuje ochranu hodnôt a záujmov všeobecného významu vrátane podrobnej inventarizácie prírodných, krajinných a kultúrnych hodnôt v katastri mesta, ako aj vyhodnotenie jej prírodného a životného prostredia.
6. Mesto poskytuje súčinnosť pri zabezpečovaní kancelárskych priestorov a iných nebytových priestorov pre štátny orgán, ktorý má na jeho území sídlo alebo pracovisko.

Čl. 7 

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

1. Mesto môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.
2. Vo veciach, v ktorých mesto plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.
3. Postup pri príprave a prijímaní všeobecne záväzných nariadení je upravený v osobitnom zákone.
4. V prípade živelnej pohromy, všeobecného ohrozenia, odstraňovania následkov živelnej pohromy, ak právny predpis, na základe ktorého sa nariadenie prijíma, nebol včas zverejnený v Zbierke zákonov alebo ak je potrebné zabrániť škodám na majetku, postup podľa odsekov 3 a 4 sa nepoužije. Takémuto nariadeniu možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia ako ustanovuje osobitný zákon.
5. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Tlmačoch. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

DRUHÁ ČASŤ MAJETOK A HOSPODÁRENIE MESTA TLMAČE

Čl. 8 

Majetok mesta

1. Majetkom mesta sú veci vo vlastníctve mesta a majetkové práva mesta.
2. Majetok mesta slúži na plnenie úloh mesta.
3. Majetok mesta sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku mesta je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
4. Majetok mesta možno použiť najmä pre verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy mesta.
5. Majetok mesta, ktorý slúži pre verejné účely (najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá), je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie mesto neobmedzilo.
6. Majetok mesta a nakladanie s ním upravuje osobitný zákon.
7. Zásady hospodárenia s majetkom mesta podrobne upravuje vnútorná organizačná norma „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Tlmače“.

Čl. 9 

Financovanie mesta

1. Mesto financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov.
2. Mesto môže na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov.
3. Na plnenie rozvojového programu mesta alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno mestu poskytnúť štátnu dotáciu. Použitie štátnej dotácie je preskúmateľné štátnym orgánom podľa osobitných predpisov.
4. Mesto môže svoje úlohy financovať aj z prostriedkov združených s inými mestami a obcami, so samosprávnymi krajmi a s inými právnickými osobami alebo fyzickými osobami.
5. Mesto si môže na plnenie svojich úloh zriadiť mimorozpočtové peňažné fondy. O použití prostriedkov mimorozpočtových fondov rozhoduje MsZ prostredníctvom rozpočtu mesta. Na plnenie úloh spoločných pre viac obcí alebo z iného dôvodu môžu mesto zriadiť spoločný fond; správu fondu vykonáva rada fondu ustanovená obcami, ktoré fond zriadili, a to podľa dohodnutých pravidiel.
6. Financovanie mesta podrobne upravuje interná smernica „Zásady nakladania s finančnými prostriedkami mesta Tlmače.“

Čl. 10 

Rozpočet mesta

1. Základom finančného hospodárenia mesta je rozpočet mesta, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka.
2. Pred schválením je rozpočet mesta zverejnený najmenej na 15 dní na úradných tabuliach mesta a na internetovej stránke mesta, aby sa k nemu mohli obyvatelia mesta vyjadriť; to platí aj o záverečnom účte mesta, ako aj o návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.
3. Prebytky rozpočtu mesta možno previesť do mimorozpočtového peňažného fondu mesta alebo do rozpočtu mesta na ďalší kalendárny rok.
4. Mesto vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona. Ročnú účtovnú závierku mesta overuje audítor. Audítor overuje aj ďalšie skutočnosti ustanovené osobitným zákonom.

TRETIA ČASŤ ORGÁNY MESTA

Čl. 11 

Základné ustanovenie

1. Orgánmi mesta sú: a) mestské zastupiteľstvo b) primátor mesta (ďalej len „primátor“)
2. Mestské zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, mestskú radu, komisie a určuje im náplň práce; môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány, ak tak ustanovuje osobitný zákon.
3. Orgánmi zriadenými MsZ v Tlmačoch sú:
a) komisie MsZ
b) hlavný kontrolór
c) dobrovoľný hasičský zbor mesta

Čl. 12 

Mestské zastupiteľstvo Postavenie a pôsobnosť mestského zastupiteľstva upravuje Zákon o obecnom zriadení. Veci vyhradené MsZ sú upravené v predmetných ustanoveniach zákona.

Čl. 13 

Miestne referendum Mestské zastupiteľstvo vyhlasuje miestne referendum na základe ustanovení osobitného zákona.

Čl. 14 

Zhromaždenie obyvateľov mesta

Na prerokovanie mestských vecí môže mestské zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov mesta alebo jeho časti.

Čl. 15 

Primátor mesta

Primátor je predstaviteľom mesta a jeho najvyšším výkonným orgánom. Funkcia primátora je verejnou funkciou. Pôsobnosť primátora mesta upravuje osobitný zákon.

Čl. 16 

Mestská rada

Mestskú radu zriaďuje Mestské zastupiteľstvo. Pôsobnosť Mestskej rady upravuje osobitný zákon. V meste Tlmače je zriadenie mestskej rady fakultatívne.

Čl. 17 

Komisie mestského zastupiteľstva

1. Komisie zriaďuje MsZ ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
2. Počet, formu, obsah aj názov komisií zriadi MsZ podľa vyplývajúcich potrieb mesta v danom volebnom období.
3. MsZ môže podľa potreby komisie zlučovať, rozčleňovať, resp. zrušiť. 4. Pokiaľ nie je príslušným rozhodnutím MsZ stanovená iná pôsobnosť (ad hoc), platí, že úlohou komisie je na zverenom úseku záujmov a potrieb Mesta:
• sledovať skutočnú úroveň uspokojenia potrieb a záujmov Mesta a jeho občanov,
• z analýzy zisteného stavu vytyčovať reálne a odborne zdôvodnené zámery pre rozvoj Mesta v danej oblasti
• predkladať výsledky svojej práce kompetentným orgánom a organizáciám Mesta ako podnety na zlepšenie stavu v sledovanej oblasti,
• kontrolovať vo zverejnenej oblasti plnenie nariadení Mesta, uznesení MsZ a MsR (ak je zriadená) a rozhodnutí primátora,
• formulovať v prípade potreby svoje odborné stanoviská ako podklad k budúcim rozhodnutiam MsZ, MsR (ak je zriadená) alebo primátora, prípadne k postupu MsÚ alebo iného kompetentného orgánu.

5. Členstvo v komisiách stanovuje MsZ.
6. Pokiaľ formy práce nevyplývajú z rozhodnutia MsZ (napr. predloženie odborného posudku) platí, že o formách práce rozhoduje komisia s ohľadom na optimálne splnenie zverených úloh.
7. Vzhľadom na potrebnú kontinuitu s činnosťou MsZ a MsÚ sa ustanovuje, že predsedom komisie je poslanec MsZ a jej tajomníkom je zamestnanec MsÚ. Predseda komisie zodpovedá za plnenie úloh komisie a predkladá MsZ v mene komisie stanoviská, správy, informácie a pod. Tajomník komisie zabezpečuje administratívnu stránku činnosti komisie, najmä stručné a prehľadné zaznamenanie práce komisie a jej výsledkov v zápisniciach zo zasadnutí, spracovanie posudkov, rozborov a iných výsledných materiálov a pod.
8. Predseda komisie zodpovedá za efektívnu organizáciu práce komisie, za zachovanie demokratických zásad činnosti (právo na vyjadrenie stanoviska na princípe väčšiny, právo na zaznamenanie menšinového názoru na požiadanie člena komisie v písomnostiach spracovaných komisiou, atď). 

Čl. 18 

Mestský úrad

1. Mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom.
2. Mestský úrad najmä:
a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov mesta a orgánov mestského zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností mesta,
b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva mestskej rady (ak je zriadená) a komisií,
c) vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí mesta,
d) vykonáva nariadenia, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia mesta.
3. Na mestskom úrade v Tlmačoch je zriadená funkcia prednostu mestského úradu. Prácu mestského úradu riadi prednosta. Organizáciu mestského úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok mestského úradu. Funkciu prednostu upravuje osobitný zákon. Ďalšie podrobnosti výkonu funkcie prednostu upravuje primátor v internom predpise.

Čl. 19 

Hlavný kontrolór

1. Postavenie a pôsobnosť hlavného kontrolóra sú upravené v osobitnom zákone.
2. Hlavný kontrolór plní aj ďalšie úlohy vyplývajúce z jeho zákonnej pôsobnosti a to najmä:
• sleduje účinnosť kontrolného systému Mesta a navrhuje jeho skvalitnenie, prípadne zefektívnenie
• analyzuje výsledky svojej kontrolnej činnosti a využíva ich na preventívne účely (upozornenia, odporúčania, uplatnenia poradného hlasu a pod.)
• prešetruje a vybavuje sťažnosti, oznámenia a podnety občanov vo veciach patriacich do pôsobnosti Mesta
• zameriava svoju kontrolnú činnosť v jej operatívnych formách na oblasti, kde možno predpokladať častejší výskyt alebo väčší význam nedostatkov.

Čl. 20 

Dobrovoľný hasičský zbor mesta

1. Povinnosťou mesta na úseku ochrany pred požiarmi je zriadiť Dobrovoľný hasičský zbor mesta na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, zabezpečovať odbornú prípravu jeho členov a materiálno-technické vybavenie.
2. Dobrovoľný hasičský zbor mesta pôsobí najmä na úseku prevencie a ochrany pred požiarmi. Jeho pôsobenie upravuje osobitný zákon.
3. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje „Požiarny poriadok mesta“ a iné nariadenia v oblasti ochrany pred požiarmi.
4. Na základe zmluvného vzťahu možno dohodnúť vykonávanie úloh na úseku prevencie a ochrany pred požiarmi prostredníctvom Dobrovoľného hasičského zboru.
5. Z rozpočtu mesta Tlmače je poskytovaný finančný príspevok na činnosť Dobrovoľného hasičského zboru mesta.

ŠTVRTÁ ČASŤ POSLANCI MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA TLMAČE

Čl. 21 

Povinnosti a oprávnenia poslancov

Pôsobnosť, práva aj povinnosti poslancov mestského zastupiteľstva upravuje osobitný zákon.

PIATA ČASŤ MESTSKÉ SYMBOLY MESTA TLMAČE

Čl. 22 

Symboly mesta

1. Symboly mesta používa mesto pri výkone samosprávy a zásady ich používania upravuje všeobecne záväzné nariadenie.
2. Symbolmi mesta sú:
a) erb mesta,
b) vlajka mesta,
c) pečať mesta,
3. Popisy a vyobrazenia mestských symbolov sú uvedené v prílohe č. 1. 
4. Pečiatky, razidlá a mestské insígnie, ako aj ďalšie symbolové a hodnostné znaky môžu byť používané podľa ich plošnej veľkosti, dôležitosti a účelu použitia.
5. Za erb sa považuje aj jeho jednofarebné plošné alebo priestorové vyhotovenie, pričom sa pri farebnom zobrazení pre jednotlivé farby môže používať heraldické označenie farieb.
6. Mestská vlajka sa používa pri oficiálnych a slávnostných príležitostiach miestneho významu na výzdobu ulíc mesta, budov a rokovacích a zasadacích miestností mestského zastupiteľstva a mestskej rady (ak je zriadená).
7. Ak sa pri výzdobe použijú vedľa mestskej vlajky aj štátna vlajka Slovenskej republiky alebo vlajka Európskej únie, umiestni sa štátna vlajka na najčestnejšom mieste.
8. Pečať mesta tvorí väčší erb mesta.
9. Pečať mesta používa primátor mesta a mestské zastupiteľstvo na pečatenie listín pri slávnostných a iných významných príležitostiach, najmä listín o udelení čestného občianstva.

Čl. 23 

Ochrana symbolov mesta

1. Symboly mesta treba mať v rovnakej úcte a vážnosti ako štátne symboly.
2. Zakázané je také používanie mestských symbolov alebo ich častí, ktoré by bolo nevhodné, neprimerané alebo ktorým by sa prejavovala neúcta k týmto symbolom. Takéto konanie sa posudzuje ako priestupok podľa Zákona o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 
3. Symboly mesta, ktorých používanie alebo podoba sa prieči ustanoveniam tohto štatútu, vydá príkaz primátor mesta odstrániť tomu, kto symbol používa. Rovnako sa postupuje v prípadoch, keď sa predmety obsahujúce symbol mesta vyrábajú bez potrebného súhlasu.

Čl. 24 

Mestské insígnie

1. Mestské insígnie tvorí väčší erb mesta, okolo ktorého je umiestnený kruhový nápis MESTO TLMAČE. Súčasťou insígnií je kovová reťaz.
2. Mestské insígnie používa primátor mesta:
a) pri skladaní sľubu poslancov mestského zastupiteľstva,
b) pri uvítaní významných hostí na pôde mesta,
c) pri iných slávnostných a oficiálnych príležitostiach.

ŠIESTA ČASŤ ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA TLMAČE A VYZNAMENANIA MESTA TLMAČE

Čl. 25 

Základné ustanovenia

1. Fyzickým osobám, ktoré sú obyvateľmi mesta Tlmače, ktoré nie sú obyvateľmi mesta Tlmače a obzvlášť významným spôsobom sa zaslúžili o rozvoj mesta, o mier a priateľstvo medzi národmi alebo obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými činmi, môže mestské zastupiteľstvo udeliť čestné občianstvo mesta Tlmače.
2. Čestné občianstvo možno udeliť i cudzím štátnym príslušníkom.
3. Osoba, ktorej bolo udelené čestné občianstvo mesta má právo podieľať sa na samospráve mesta v zmysle časti čl. 4 ods.5 tohto štatútu.

Čl. 26 

Udelenie a odňatie čestného občianstva

1. Odôvodnený návrh na udelenie čestného občianstva mesta predkladá mestskému zastupiteľstvu primátor mesta, mestská rada (ak je zriadená) alebo komisie MsZ.
2. Čestné občianstvo mesta je udelené, ak za návrh hlasuje trojpätinová väčšina všetkých poslancov mestského zastupiteľstva.
3. O udelení čestného občianstva mesta sa vydáva listina, ktorú podpisuje primátor mesta. Listina sa pečatí pečaťou mesta.
4. Slávnostné odovzdanie listiny sa vykonáva na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Čestný občan mesta sa pri tejto príležitosti zapíše do kroniky mesta.
5. Mestské zastupiteľstvo môže trojpätinovou väčšinou hlasov udelené čestné občianstvo odňať, na návrh primátora alebo mestskej rady (ak je zriadená), ak zo závažných dôvodov čestný občan mesta prestane byť tejto pocty hodný alebo bolo udelené nezaslúžene.

Čl. 27 

Druhy vyznamenaní

Mesto Tlmače a jeho volené orgány môžu udeliť tieto vyznamenania:
• cena Actus hominis
• plaketa mesta Tlmače,
• verejné uznanie za zásluhy a rozvoj mesta Tlmače (ďakovný list),
• cena primátora,
• čestná pocta in memoriam
• pamätný list.

Čl. 28 

Udelenie a odňatie vyznamenaní

1. Podmienky udelenia vyznamenaní mesta upravuje osobitný predpis.
2. Udelenie vyznamenaní mesta je v kompetencii primátora mesta po predchádzajúcej konzultácii s volenými zástupcami mesta.
3. Udelenie ceny Actus hominis predkladá pracovná skupina na základe návrhov z radov občanov. Cena Actus hominis je udeľovaná raz za 4 roky, spravidla v posledný rok volebného obdobia.
4. Vyznamenanie je možné odňať v prípade, že vyznamenaná osoba prestala spĺňať požiadavky na udelenie tejto pocty.

Čl. 29 

Odmeny

Mestské zastupiteľstvo, spravidla na návrh primátora, môže rozhodnúť o poskytnutí vecného daru alebo odmeny, a to najmä poslancom alebo iným obyvateľom mesta, prípadne aj iným osobám za ich činnosť v orgánoch samosprávy a osobný prínos k rozvoju mesta.

Čl. 30 

Kronika mesta

1. Kronika Mesta Tlmače sa vedie v úradnom jazyku.
2. Zápisy do kroniky mesta sa vykonávajú priebežne.
3. Zápisy chronologicky dokumentujú a popisujú udalosti zo spoločenského a hospodárskeho života mesta.
4. Spracovaním zápisov do kroniky je poverený kronikár, ktorého menuje a odvoláva primátor.
5. Spôsob vedenia kroniky ako aj odmena kronikára je upravený v smernici o kronike mesta.

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. 31 

1. Štatút Mesta Tlmače je základnou vnútornou právnou normou Mesta Tlmače. Všetky všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestských orgánov a iné organizačné predpisy mesta musia byť v súlade s týmto štatútom.
2. Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje mestské zastupiteľstvo v nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov mestského zastupiteľstva.
3. Štatút Mesta Tlmače bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Tlmačoch dňa
4. Štatút Mesta Tlmače nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania primátorom.
5. Schválením tohto Štatútu sa ruší Štatút Mesta Tlmače zo dňa 13.10.2011.

V Tlmačoch, dňa 15.12.2022

Príloha č. 1 

a) Erb mesta

znak

b) Vlajka mesta

Vlajka

c) Pečať mesta

Pečať