Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad

Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

Oficiálna stránka obce Chtelnica - Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

Triedenie kuchynského odpadu z domácností v meste Tlmače

(manuál pre domácnosti)

Informácie o triedení BRO:

https://www.cmt.sk/kuchynsky-odpad/

zber odpadu

 • 036 /631 0357 Referát životného prostredia MsÚ Tlmače
 • alebo osobne na MsÚ Tlmače

Zoznam stojísk na BRKO a jedlé tuky a oleje v meste Tlmače

Zoznam stojísk na BRKO a jedlé tuky a oleje v meste Tlmače 1Zoznam stojísk na BRKO a jedlé tuky a oleje v meste Tlmače 2


Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (tzv. BRKO)

V zmysle zákona o odpadoch je povinnosťou mesta Tlmače zabezpečiť triedený zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov, tzv. BRKO a použitých jedlých olejov a tukov z domácností. V meste Tlmače bude zber a vývoz kuchynského odpadu a jedlých olejov zabezpečuje spoločnosť CMT Group s.r.o., Panenská 13,  811 03 Bratislava,IČO: 47372141

Občania mesta Tlmače majú povinnosť odovzdávať kuchynský odpad a použité oleje a tuky z domácností na určené zberné miesta. Na zbernom mieste budú umiestnené nálepkou označené 120 l nádoby hnedej farby.

 

Zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností – postup:

 • Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácnosti priebežne zhromažďujú občania napr. do 10 L vedierok. Následne nazbieraný odpad vložia (v sáčku) do označených 120 l hnedých nádob na to určených, ktoré budú umiestnené na stojiskách pri bytových domoch alebo skupine rodinných domov. (biodegradovateľné sáčky si každý zabezpečí sám na vlastné náklady)
 • Zber BRKO bude zabezpečovaný 1 alebo 2 x za týždeň v období od 16.04 do 15.10. a 1 x za týždeň, raz za dva týždne v období od 16.10. do 15.4.
 • Frekvencia zberu na jednotlivých stanovištiach je určená podľa počtu obyvateľov v okolí daného stojiska
 • Ukladanie BRKO k nádobám na komunálny odpad je zakázané!!!
 • Občania môžu odovzdávať do zberných nádob na BRKO aj potraviny po expirácii resp. po skončení záruky, ktoré môžu zostať neotvorené v plastových, papierových a sklenených obaloch.
 • Kuchynský odpad môžu občania zhromažďovať a následne vkladať do 120 L nádob v biodegradovateľných, papierových alebo aj polypropylénových sáčkov.

RODINNÉ   DOMY

V lokalitách s rodinnými domami sú stanovištia s HNEDÝMI 120 L nádobami označenými "TLMAČE" na zber BRKO .

BYTOVÉ DOMY

V lokalitách s bytovými domami sú na existujúcich stojiskách HNEDÉ 120 L nádoby označenými "TLMAČE" na zber BRKO.

CMT leták k BRKO

Čo PATRÍ do kuchynského odpadu ?

 • rastlinný odpad z prípravy jedál (rôzne šupy z čistenia ovocia a zeleniny)
 • vajcové škrupinky
 • zvyšky jedál, vrátane tých, ktoré obsahujú kosti, mäso i z rýb a mliečne výrobky,
 • nedojedené, zhnité, plesnivé ovocie a zelenina,
 • škrupiny z orechov a orieškov,
 • šupy z citrusových plodov, banánov,
 • znehodnotené potraviny (napr. napadnuté moľami, po záručnej dobe, skysnuté, plesnivé, vysušené),
 • rastlinný odpad vznikajúci pri konzervovaní potravín (napr. sušení, zaváraní, kvasení a mrazení – húb, lesných plodov, ovocia, zeleniny, byliniek),
 • suché alebo zvädnuté rezané kvety,
 • znehodnotené črepníkové kvety alebo odpad z ich údržby (aj so zeminou),
 • použité papierové utierky a vreckovky (NIE vlhčené utierky)
 • starý chlieb,
 • zvyšky jedla, potraviny po  dobe spotreby alebo lehote minimálnej trvanlivosti alebo potraviny inak znehodnotené.
 • kávové a čajové zvyšky

 

Čo NEPATRÍ do kuchynského odpadu?

 • biologický záhradný odpad (pokosená tráva, orezy zo stromov a kríkov, lístie)
 • tekuté zložky biologicky rozložiteľného odpadu – polievky, omáčky a pod.
 • popol z uhlia a dreva
 • cigaretové ohorky
 • vlhčené utierky
 • prach zo smetí a vysávania
 • použitý olej a tuky z domácností (vkladá sa do nádob na to určených)
 • všetky ostatné zložky triedeného odpadu / sklo, papier,  plasty, kovy, tetrapaky (VKM), guma
 • nebezpečné odpady /lieky, farby, batérie, chemické prostriedky a pod./
 • uhynuté zvieratá a zvieracie exkrementy
 • akýkoľvek obalový a viazací materiál (okrem obalov s expirovanými potravinami)

UPOZORNENIE ! ! !

Ak sa bude v nádobe nachádzať odpad, ktorý do nej nepatrí nádoba nemôže byť vyprázdnená. Držiteľ (občan) je povinný na vlastné náklady tento odpad správne rozdeliť!


 

Zoznam stojísk na BRKO a jedlé tuky a oleje v meste Tlmače

2023_03_16_zoznam stojisk.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 426,54 kB