Obec - predmet majetkových sporov stredovekých pánov

Obdobie prvých storočí existencie uhorského štátu a vpád Tatárov v roku 1241 je v našom okolí zahalený rúškom tajomstva. Koncom 13. storočia  sa majiteľom osady stal odbojný šľachtic Matúš Čák Trenčiansky a po ňom zeman Peter, syn rytiera Bees.

Po dlhoročných sporoch obec spustošili hrabiví Forgáčovci. Po sporoch zemepánov obec spustla (1425), takže sa Tlmače objavujú pod názvom „piédium Kistolmach“ ako pustatina. Keď sa levického hradného panstva zmocnili Levickovci, pokúsili sa roku 1489 zaujať tlmačský majetok, z čoho vznikol dlhotrvajúci majetkový spor. Na základe priateľskej dohody ponechal  Ján Čech z Levíc Tlmače hronskobeňadickému kláštoru. Roku 1565 obec prešla do správy ostrihomskej kapitoly, keď sa benediktíni z Hronského Beňadika odsťahovali a kláštor bol prebudovaný na protitureckú pevnosť.

 

(spracoval: Mgr. Július Žúbor)