Hydrologické pomery

Dominanta regiónu rieka Hron - pramení v Horehronskom podolí, na juhovýchodnom úpätí Kráľovej hole (1 946,1 m n.m.) v nadmorskej výške približne 980 m.n.m. Prameň leží na území NAPANT-u, na katastrálnom území obce Telgárt, cca. 3 km na východ od nej. Hron je riekou stredohorskej oblasti. Má snehovo - dažďový režim odtoku, najvyššie priemerné mesačné prietoky dosahuje v mesiaci apríl, najnižšie v mesiacoch január a február. Hron má perovitú štruktúru riečnej siete. Dolinou rieky viedli významné obchodné a spojovacie trasy. Od 17. storočia boli vody Hrona a jeho prítokov využívané na splavovanie dreva, na hornom a strednom toku aj na výrobu elektrickej energie. Ešte v 30. rokoch 20. storočia bolo po Hrone splavované drevo. Na rieke boli veľké povodne v rokoch 1784, 1813, 1853, 1974.

Rieka má relatívne slabo vyvinutý bazén. V panóne sa Hron vlieval pravdepodobne v priestore Slovenského stredohoria do zálivu vtedajšieho mora. Dolina rieky je zložená, Hron spája viaceré, postupne sa znižujúce stupne. V doline Hrona v úseku medzi Žiarskou kotlinou a ústím sa vyskytujú len riečne terasy menších rozmerov, resp. ich zvyšky. Pod Slovenskou bránou až k obci Bíňa sú riečne terasy vyvinuté len na pravom brehu. Riečna niva je veľmi výrazne vyvinutá v priestore od Tlmáč k ústiu, jedná sa o geomorfologickú časť Hronská niva ako súčasť podcelku Hronská pahorkatina. Od Rudna nad Hronom po Tlmače je smer toku na juhozápad, medzi mestom Tlmače a obcou Kalná nad Hronom tečie Hron smerom na juh. V súčasnosti sú na rieke vybudované štyri vodné elektrárne: Dubová, Zvolen, Žiar nad Hronom, Veľké Kozmálovce.

Znečistenie rieky spôsobujú na dolnom toku prevažne poľnohospodárske podniky, výraznejším znečisťovateľom je tiež mesto Tlmače. Mesto má v mestskej časti Lipník od začiatku jeho výstavby v roku 1950 vybudovaný odvodňovací systém – jedná sa o tzv. odvodňovací kanál, ktorý obopína sídlisko zo severu a zo západu a vyúsťuje do potoka Lipník na rozhraní Topoľovej a Ružovej ulici.

Posledná povodeň v júni 2006 poukázala na nutnosť dobudovať systém odvodnenia najmä v severo-západnej časti mesta za Francúzskou ulicou, čo sa následne aj vykonalo vybudovaním ďalšieho odvodňovacieho kanála.

Pôvodne boli v chotári obce Rybník časť Jablonka navŕtané a vybudované dve artézske studne pre zásobovanie tlmačského sídliska Lipník a dolnej časti mesta vodou. Voda z týchto studní je vedená do rezervoára na Kusej hore a odtiaľ samospádom k spotrebiteľom.
Vodná nádrž Veľké Kozmálovce sa nachádza v 73,5 km dolného toku rieky Hron, ktorá zabezpečuje úžitkovú vodu pre Atómovú elektráreň Mochovce. Vodná plocha predstavuje 63 ha, dĺžka 2,6 km a pojme 2,6 mil. m³ vody, zasahuje aj do katastra mesta Tlmače. Do prevádzky bola uvedená 25. 8. 1988. Ponúka rôzne športovo-rekreačné využitie, napr. športový rybolov a pod. Po ľavej strane je vodná elektráreň s 3 turbínami.