Demografický vývoj

Medzi Tlmačmi a Malými Kozmálovcami sa v  posledných storočiach tiahla slovensko–maďarská rečová hranica. Všetky pramene hovoria o čisto slovenskej obci a úradné štatistiky uvádzajú popri absolútnej väčšine obyvateľstva slovenskej národnosti iba niekoľko maďarov.

Ranný feudalizmus (11.–13.storočie) ani neskoršie storočia nám bohužiaľ nemôžu vyzradiť žiadne údaje o počte obyvateľstva. Prvé súpisy obyvateľstva v dejinách Slovenska v Uhorsku, ktoré zachytávajú všetko obyvateľstvo sú z rokov 1715–1720. Hrubé počty obyvateľstva udávajú už aj urbáre zo 16. a 17.storočia. Urbáre však boli súpisy poddanských usadlostí a ich povinností. Jeden taký urbárny súpis z Tekovskej župy udáva, že v roku 1564 boli v Tlmačoch iba dve poddanské usadlosti.

V roku 1715 je tu už 19 poddanských usadlostí, z nich údajne päť maďarských a štrnásť slovenských. Títo poddaní obrábali 263 gbelov ornej pôdy  (jeden gbel – merica – okolo 1200 štvorcových siah – 918 metrov štvorcových) a vlastnili lúky na 31 koscov - lúky na jedného kosca 800 až 1200 štvorcových siah. Údaje o päť rokov staršie (z  roku 1720)  neuvádzajú o Tlmačoch  nijaké čísla. V roku 1850 mala obec 283 obyvateľov, 1869: 318, 1880: 358, 1890: 388, 1900: 424, 1910: 487, 1921: 424, 1930: 468, 1940: 533, 1948: 538, 1960: 2.244, 1970: 3.121, 1980: 4.174, 1991: 5.466 a k 30. 7.2000: 4.306 obyvateľov.

                                                                                                

(spracoval: Mgr. Július Žúbor)